XXIV Sesja Rady Miasta

30 marca odbyła się XXIV Sesja Rady Miasta Krasnystaw. Otwarcia obrad dokonał Przewodniczący Edward Kawęcki.  Po przyjęciu porządku posiedzenia oraz protokołu z poprzedniej sesji Przewodniczący przedstawił informację o działaniach podejmowanych między sesjami. W kolejnym punkcie sesji informację o swoich działaniach przedstawiła Burmistrz Hanna Mazurkiewicz.


Następnie radni przystąpili do zgłaszania interpelacji i zapytań. Marcin Wilkołazki interpelował w sprawie problemów z realizacją bezpłatnej sterylizacji i kastracji zwierząt właścicielskich w ramach programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt. Radny Wilkołazki skierował również zapytanie do Pani Burmistrz w sprawie zmiany na stanowisku prezesa Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Krasnymstawie. Kolejne zapytanie dotyczyło możliwości i zasad utylizacji zużytego sprzętu elektronicznego na terenie miasta.

Grzegorz Brodzik pytał czy Miasto zamierza aplikować do Ministerstwa Rozwoju o środki na projekty, które mogą być realizowane w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego i przeznaczyć je na zadania inwestycyjne takie jak rewitalizacja Zaułka Nadrzecznego lub remont Ratusza. Radny Brodzik skierował również  zapytanie do Pani Burmistrz i Dyrektora MOPS Mariusza Antoniaka w sprawie świadczenia 500 + . Chciał wiedzieć czy powstałe oszczędności zostały wykorzystane na inne działania czy zwrócone do Urzędu Miasta.

Radny Zbigniew Banaszkiewicz interpelował w sprawie problemu bezpańskich psów biegających na ulicy Granicznej. Następnie zapytał czy zostały podjęte czynności w sprawie likwidacji reklam na budynkach miejskich. Andrzej Dulniak  interpelował w sprawie konieczności zlikwidowania wadliwego znaku drogowego na ulicy Cichej (przy skrzyżowaniu ulicy Cichej z ulicą Poniatowskiego), który został ustawiony niezgodnie z obowiązującymi przepisami i stwarza realne zagrożenie dla przechodniów.

Agnieszka Pocińska interpelowała w sprawie planowanej budowy chodnika na ul. Królowej Jadwigi oraz w sprawie zlikwidowania opłaty targowej. Radna  skierowała również zapytanie do PGK w sprawie składowania gałęzi przez mieszkańców oraz wydłużenia godzin otwarcia wysypiska śmieci. Ewa Kwiecień interpelowała w sprawie konieczności uzupełnienia nawierzchni na drogach ulicy Cegielnianej. Z kolei Janusz Rzepka skierował zapytanie do władz miasta w sprawie pielęgnacji drzew w Rynku Miejskim.

Następnie Rada Miasta przyjęła uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXI/175/2016 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2017 r.; zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krasnystaw.; zmian w uchwale budżetowej Miasta na 2017 rok.; zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Krasnostawskiego na 2018 rok.; w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Miasta Krasnystaw w charakterze partnera wiodącego do przygotowania i realizacji projektu wspólnie z Syntea S.A.; wyrażenia zgody na przystąpienie Miasta Krasnystaw do przygotowania i realizacji projektów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 -2020.; w sprawie przyjęcia „Miejskiego Programu Rewitalizacji Miasta Krasnystaw na lata 2016 – 2023; podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.; i w sprawie nadania imienia Przedszkolu Nr 8 w Krasnymstawie.

W kolejnym punkcie Rada przyjęła jeszcze: Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych za 2016 r. Krasnostawskiego Domu Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej.; Informację z działalności za 2016 r. Krasnostawskiego Domu Kultury oraz zamierzenia na 2017 r.; Informację z działalności za 2016 r. Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz zamierzenia na 2017 r.; Informację o pracy Rady Seniorów Miasta Krasnystaw; Sprawozdanie z działań na rzecz promocji Miasta za 2016 r.; Sprawozdanie z działalności Centrum Integracji Społecznej za 2016 r. i zamierzenia na rok 2017.; Zamierzenia techniczne szkół i przedszkoli dla których organem prowadzącym jest Miasto Krasnystaw dotyczące przygotowania do nowego roku szkolnego 2017/2018.

W punkcie przewidzianym na wolne wnioski Radny Grzegorz Brodzik zapytał jeszcze o stan realizacji projektu partnerskiego „Rozwój usług elektronicznych na terenie Miasta Krasnystaw, Gminy Miejsko-Wiejskiej Kazimierz Dolny i Gminy Miejsko-Wiejskiej Bełżyce”.

W ostatniej części obrad Burmistrz Hanna Mazurkiewicz, Zastępca Burmistrza Wojciech Kowalczyk, Skarbnik Patrycja Zdybel, Sekretarz Miasta Krzysztof Gałan oraz kierownicy Wydziałów Urzędu Miasta i jednostek miejskich udzielali odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Na zakończenie Burmistrz Hanna Mazurkiewicz, Przewodniczący Rady Miasta Edward Kawęcki i Skarbnik Patrycja Zdybel podziękowali Prezesowi Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Krzysztofowi Sugalskiemu za współpracę życząc dalszych sukcesów w życiu osobistym i zawodowym.

 
Kalendarz

Galeria