Usuwanie azbestu

Miasto Krasnystaw ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie zadania "Usuwanie wyrobów zawierających azbest", które realizowane będzie w 2017 roku w ramach "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest".

  1. Dofinansowanie dotyczy:
    • Odbiór, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest.
    • Demontaż, zabezpieczenie, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest. Wykonawcą zadania obejmującego powyższe prace na terenie miasta będzie wybrana w drodze przetargu firma posiadająca niezbędne uprawnienia i kwalifikacje do usuwania wyrobów zawierających azbest.
  2. Dofinansowanie uzależnione będzie od otrzymanej przez Miasto Krasnystaw dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
  3. Realizacja zadania nie uwzględnia kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych.
  4. Wysokość dofinansowania ze strony Funduszu wynosi 100% kosztów na zadania określone w punkcie1.

Do wniosku należy dołączyć:

- kserokopię aktualnego dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do budynku/nieruchomości,
a w przypadku współwłasności, zgodę wszystkich, pozostałych właścicieli na realizację zadania,

- kserokopia pisma o nie wniesieniu sprzeciwu na zgłoszenie wymiany pokrycia dachowego
z płyt azbestowo-cementowych ze Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie wraz z kopią mapy do celów opiniodawczych z oznaczeniem budynku. (nie dotyczy przypadku usunięcia odpadów zawierających azbest zgromadzonych na działce gruntowej)

- „Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania” zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011r. Nr 8 poz.
31) (stanowiąca załącznik Nr 2 do Regulaminu).

- „Ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” zgodnie
ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. W sprawie sposobów i  warunków bezpiecznego użytkowania
i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004r. Nr 71, poz. 649 oraz Dz. U. z 2010r. Nr 162, poz.1089) (stanowiącą załącznik Nr 3 do Regulaminu).

- Kserokopia oświadczenia wykonawcy demontażu zgodnie z § 8 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. W sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz.649 z późń. zm.) (nie dotyczy przypadku demontażu pokryć dachowych i/lub odbioru wyrobów zdemontowanych przed 06.05.2004r.

Termin składania wniosków osobiście w dniach od 13 marca do 30 marca 2017 r. w Urzędzie Miasta Krasnystaw , Plac 3 Maja 29, pokój nr 31.

Wszelkich informacji udziela pracownik Urzędu Miasta – Małgorzata Dąbrowska-Fiszer tel. (82) 576 21 57 wew. 163 lub osobiście – pokój nr 31. Wniosek do pobrania na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Krasnystaw oraz w siedzibie urzędu - pokój nr 31.

WNIOSEK o udzielenie dofinansowania kosztów związanych z unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z posesji

INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

OCENA stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

REGULAMIN udzielania dofinansowania na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem wyrobów zawierających na terenie Miasta Krasnystaw
Kalendarz

Galeria