VIII Sesja Rady Seniorów

Dnia 7 marca odbyła się VIII Sesja Rady Seniorów Miasta Krasnystaw. Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Urszula Hus. Po przyjęciu porządku obrad oraz protokołu z poprzedniej sesji Przewodnicząca przedstawiła informację o działaniach podejmowanych między sesjami. Wspomniała między innymi o podsumowaniu III Krasnostawskiej Senioriady, posiedzeniach Prezydium Rady, udziale w miejskich uroczystościach, a także opracowaniu planu pracy Rady Seniorów na 2017 rok.

Następnie odbyło się ślubowanie i wręczenie zaświadczeń dwojgu nowym radnym, którzy dołączyli do Rady Seniorów w wyniku wyborów uzupełniających: pani Teresie Szymańskiej i panu Władysławowi Fedorowiczowi.

W kolejnym punkcie sesji radni przystąpili do zgłaszania interpelacji i zapytań. Ryszard Szady interpelował w sprawie złego stanu chodnika przy ulicy Okrzei oraz niektórych dróg powiatowych na terenie miasta, m.in. Granicznej i Piłsudskiego. Pytał także o plany przeznaczenia budynku po starym szpitalu, sugerując, że mogliby tam przyjmować lekarze specjaliści, do których dostęp jest na co dzień utrudniony. Radny zgłosił również potrzebę udostępnienia pacjentom przedsionka przy wejściu do przychodni, gdzie mogliby oczekiwać na zapisy do lekarzy.

Eugeniusz Dunia zgłosił problem samochodów parkujących przy przychodni zbyt blisko chodnika i tarasujących przejście. Pytał także o kwestię dostępu mieszkańców do światłowodów, o możliwość ponownego uruchomienia kanału informacyjnego telewizji kablowej, o plany dotyczące wycinki drzew w Rynku Miejskim oraz o nowe wytyczne dotyczące segregacji odpadów komunalnych. Zaproponował również przeprowadzenie akcji sprzątania miasta przez mieszkańców.

Z kolei Edward Pikuła zgłosił problem brudnego śniegu zalegającego na chodnikach i ulicach, a także zaśmiecania ulicy Polewanej, gdzie znajduje się niewystarczająca liczba koszy na śmieci. Zofia Gregorowicz-Myka w nawiązaniu do interpelacji Ryszarda Szadego zaproponowała, by w budynku po starym szpitalu stworzyć oddział paliatywny.

Ludwik Kafarski pytał o terminy rozpoczęcia inwestycji: remontu mostu oraz budowy kamienicy w kwartale ulic Mostowa-Zamkowa-Czysta-Kościuszki, a także o związane z tym działania polegające na usprawnieniu ruchu na skrzyżowaniu ulic Sokołowskiego i Lwowskiej. Pytał również o plany budowy drugiego mostu na rzece Wieprz oraz o strategię pozyskiwania inwestorów do podstrefy ekonomicznej. Interpelował także w sprawie konieczności uregulowania rzeki Lubańka, grożącej podtopieniami na ulicy Zawieprze.

Alina Banach pytała o możliwość dowozu do Dziennego Domu Pomocy Społecznej osób mających problemy z samodzielnym poruszaniem się. Anna Listowska i Teresa Szymańska interpelowały w sprawie złego stanu chodnika przy ulicy Konopnickiej.

W kolejnym punkcie obrad przyjęto sprawozdanie z realizacji planu pracy Rady Seniorów Miasta Krasnystaw w 2016 r., informację o realizacji zadań inwestycyjnych zawartych w budżecie miasta na 2016 r. oraz zamierzenia Rady Miasta zawarte w planie pracy na 2017 r. z uwzględnieniem potrzeb seniorów. Następnie podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia otwartego planu pracy Rady Seniorów na 2017 r.

W ostatniej części sesji Burmistrz Hanna Mazurkiewicz i Zastępca Burmistrz Wojciech Kowalczyk odpowiadali na interpelacje i zapytania radnych.

Kalendarz

Galeria