XXIII Sesja Rady Miasta

2 marca odbyła się XXIII Sesja Rady Miasta Krasnystaw. Otwarcia obrad dokonał Przewodniczący Edward Kawęcki.  Po przyjęciu porządku posiedzenia oraz protokołu z poprzedniej sesji Przewodniczący przedstawił informację o działaniach podejmowanych między sesjami. W kolejnym punkcie sesji informację o swoich działaniach przedstawiła Burmistrz Hanna Mazurkiewicz.

Następnie radni przystąpili do zgłaszania interpelacji i zapytań. Grzegorz Brodzik pytał, czy w wyniku wypłacania przez krasnostawski MOPS świadczenia 500+ zmniejszeniu uległy inne świadczenia oraz czy są rodziny, które obecnie oczekują na przyznanie świadczenia 500+. Marcin Wilkołazki interpelował w sprawie potrzeby zamontowania koszy na śmieci przy zejściach na nadwieprzański fragment szlaku Green Velo i uprzątnięcia znajdujących się tam śmietnisk. Postulował także wykonanie remontu skrzyżowania ulic Piłsudskiego i Granicznej. Agnieszka Pocińska-Bartnik zgłosiła potrzebę przeprowadzenia wizji lokalnej na terenach użyteczności publicznej Miasta Krasnystaw pod kątem konieczności usunięcia obumarłych gałęzi drzew stanowiących zagrożenie dla mieszkańców. Interpelowała także w sprawie protestu mieszkańców osiedla Jagiellońskiego przeciwko budowie chodnika przy ulicy Królowej Jadwigi. Sławomir Stafijowski pytał o datę rozpoczęcia inwestycji TBS polegającej na zabudowie kwartału ulic Mostowej, Zamkowej, Czystej i Kościuszki oraz plany władz Miasta odnośnie przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej. Zgłosił również interpelację w sprawie potrzeby zorganizowania wizyty studyjnej dla urzędników i władz Miasta do Hongkongu lub innego zagranicznego miasta o wysokim współczynniku rozwoju w celu podpatrzenia wprowadzonych tam rozwiązań dotyczących sytuacji gospodarczej.

Ewa Kwiecień interpelowała w sprawie złego stanu nawierzchni ulicy Piłsudskiego na odcinku od skrzyżowania z ulicą Pułkownika Zręba oraz w sprawie uszkodzenia chodnika na skutek parkowania samochodów przy myjni. Pytała także o realizację zadania związanego z remontem kapliczki na Krakowskim Przedmieściu. Edward Kawęcki zgłosił problem uszkodzenia jezdni na ulicy Poniatowskiego w okolicy osiedla Jagiellońskiego przy cmentarzu. Monika Podolak zgłosiła problem złego stanu drogi dojazdowej do ulicy Witosa, a także ulic Stokowej, Witosa, Wójta Stanisława i Polnej stwarzającego utrudnienia dla mieszkańców. Tadeusz Kiciński interpelował w sprawie potrzeby remontu nawierzchni ulicy Kościuszki. Pytał także o podjęte przez Miasto działania przeciwpowodziowe, a także o to, czy w związku z reformą oświaty planowane są zwolnienia pracowników w krasnostawskich szkołach. Janusz Rzepka interpelował w sprawie potrzeby wykonania chodnika na łączniku ulic Piekarskiego i Piłsudskiego z uwagi na zły stan obecnej ścieżki. Zgłosił także problem parkowania samochodów na chodniku przy ulicy Browarnej, które utrudniają wyjazd z parkingu przy Urzędzie Pracy oraz powodują uszkodzenia chodnika.

Następnie Rada Miasta przyjęła uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr XII/175/2016 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2017r.; zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krasnystaw; zmian w uchwale budżetowej Miasta na 2017 rok; wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy i najmu na okres do trzech lat; wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego na czas nieoznaczony; powołania Komisji Mieszkaniowej w celu opiniowania wniosków o najem lokali mieszkalnych i socjalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Krasnystaw; programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Krasnystaw w 2017 roku; ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Miasto Krasnystaw; ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym szkoły do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Krasnystaw dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem; projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego; trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania.

W kolejnym punkcie Rada przyjęła jeszcze informację w sprawie sytuacji na rynku pracy w mieście Krasnystaw wg stanu na dzień 31.12.2016r.; informację z działalności za 2016 r. Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz zamierzenia na 2017 r. oraz sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy za 2016 r.

W punkcie przewidzianym na wolne wnioski Przewodniczący Klubu Radnych PZK Grzegorz Brodzik złożył w imieniu klubu wniosek o utworzenie w ramach Budżetu Obywatelskiego „Budżetu Obywatelskiego Dzieci i Młodzieży”, który miałby służyć wsparciu kreatywności i zaangażowaniu młodzieży w życie społeczności lokalnej oraz przyczynić się do budowania świadomości obywatelskiej najmłodszej części mieszkańców Krasnegostawu. Propozycje projektów miałaby składać Młodzieżowa Rada Miasta we współpracy z samorządami szkolnymi.

W tym samym punkcie radny Andrzej Dulniak zapytał jeszcze o planowane działania władz Miasta odnośnie drzew w Rynku Miejskim.

W ostatniej części obrad Burmistrz Hanna Mazurkiewicz, Zastępca Burmistrza Wojciech Kowalczyk, Skarbnik Patrycja Zdybel, Sekretarz Miasta Krzysztof Gałan oraz kierownicy Wydziałów Urzędu Miasta i jednostek miejskich udzielali odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Kalendarz

Galeria