XXIII Sesja Rady Miasta Krasnystaw

                                                                                                             Krasnystaw, dnia 22 lutego 2017 r.

          

                                                                    ZAPROSZENIE


Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału XXIII Sesji Rady Miasta Krasnystaw, które odbędzie się w dniu 2 marca 2017 r. /czwartek/ o godz. 11:00, w sali obrad Urzędu Miasta Krasnystaw, przy Plac 3 Maja 29.

Porządek obrad:

1.    Otwarcie obrad sesji.

2.    Przyjęcie porządku obrad sesji.

3.    Przyjęcie protokołu z obrad XXII sesji.

4.    Informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych między sesjami.

5.    Informacja Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych między sesjami.

6.    Informacja Burmistrza Krasnegostawu o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.

7.    Interpelacje i zapytania.

8.    Podjęcie uchwał: 

a)    zmieniająca Uchwałę Nr XII/175/2016 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2017r.

b)    w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krasnystaw;

c)    w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta na 2017 rok;

d)    w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy i najmu na okres do trzech lat;

e)    w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości na czas nieoznaczony;

f)    w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej w celu opiniowania wniosków o najem lokali mieszkalnych i socjalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Krasnystaw;

g)    w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Krasnystaw w 2017 roku;

h)    w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Miasto Krasnystaw;

i)    w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym szkoły do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Krasnystaw dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem;

j)    w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego;

k)    w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania.

9.    Sytuacja na rynku pracy w mieście Krasnystaw wg stanu na dzień 31.12.2016r.

10.    Informacja z działalności za 2016 r. Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz zamierzenia na 2017 r.

11.    Sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy za 2016 r.

12.    Zgłaszanie wniosków przez Komisje Rady Miasta.

13.    Wolne wnioski i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta.

14.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

15.    Zakończenie obrad sesji.

                                                                                                     PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA

                                                                                                           /-/ EDWARD  KAWĘCKI
Kalendarz

Galeria