Budżet Obywatelski - zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych


W związku z prośbami mieszkańców zamieszczamy szczegółowe wyniki głosowania na zadania zgłoszone w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2017.

Lp.

Nazwa zadania

Proponowany koszt

Ilość uzyskanych głosów

Zakwalifikowane zadanie do realizacji

1.

Projekt ścieżki rowerowej i traktu pieszego w ul. Rybia, łąki (działka Nr 97/1, 97/2) mostek na rz. Wieprz do ul. Zawieprze

50 000

202

NIE

2.

Zagospodarowanie starorzecza rz. Wieprz „Wieprzysko” przy ulicy Kościuszki

100 000

387

TAK

3.

Remont ulicy wjazdowej na cmentarz i osiedle ZOR II

150 000

387

TAK

4.

Wykonanie dokumentacji technicznej budowy ulicy Borowej wraz z kalkulacją kosztów budowy

30 000

321

TAK

5.

Budowa chodnika na ulicy Zawieprze od mostku w kierunku oczyszczalni ścieków – Etap I

200 000

262

NIE

6.

Utworzenie miejsca do wypoczynku przy zbiorniku Lubańka w Krasnymstawie

22 300

66

NIE

7.

Wykonanie projektu (dokumentacji technicznej) na remont ul. Jana Czuby

52 000

366

TAK

8.

Udoskonalenie infrastruktury dworku Starościńskiego wraz ze skarpą przy ulicy Konopnickiej

70 000

475

TAK

9.

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę publicznej drogi gminnej nr 109767L – ul. Bławatnej – na odcinku ok. 700 m

35 000

74

NIE

10.

Remont drogi dojazdowej od ul. Poniatowskiego do budynków mieszkalnych przy ul. Poniatowskiego 20a i ul. Poniatowskiego 22 wraz z ogólnodostępnym parkingiem

45 000

229

NIE

11.

Budowa i wyposażenie mini placu zabaw dla dzieci, mini siłowni dla dorosłych z miejscem odpoczynku (stoły piknikowe) dla dorosłych.

52 000

51

NIE

12.

Wykonanie oświetlenia ulicznego. Montaż głowic na istniejących słupach sieci elektrycznej o numerach: 36/2, 32/1, 33, 32, 31 30, 29, 28, 1, 2, 7, 9, 10, 12, 12B, 12C, 12D

99 731

215

NIE

13.

I Miejski Festiwal Sportu

25 000

206

NIE

14.

Kompleksowa sterylizacja psów i kotów właścicielskich na terenie Miasta Krasnystaw

15 350

283

TAK

15.

Krasnostawska Senioriada

 

21 000

 

184

NIE

16.

Budowa chodnika przy ul. Królowej Jadwigi - od skrzyżowania z ul. Poniatowskiego do skrzyżowania z ul. Królowej Sońki.

160 000

241

NIE

17.

Poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Przebudowa i zmiana organizacji ruchu na terenie Zespołu Szkół Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Krasnymstawie

 

92 126,91

507

TAK

18.

Rzeźby w przestrzeni miejskiej – postaci z epoki

20 000

176

NIE

19.

Zielona oaza

48 000

0

NIE

20.

Zakup i montaż latarni fotowoltaicznych – oświetlenie drogi publicznej nr 109796L – ul. Makowa szt. 15 wg dokumentacji

97 500

170

NIE

21.

RAZEM

1 385 007,91

4 802Uprzejmie informujemy, że w głosowaniu na zadania zgłoszone w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2017 złożono 5211 kart do głosowania. Po weryfikacji okazało się, że oddano – 4802 głosów ważnych oraz 409 nieważnych. Największe poparcie uzyskały poniższe zadania, które będą wykonane w przyszłym roku:

  1. Poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Przebudowa i zmiana organizacji ruchu na terenie Zespołu Szkół Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Krasnymstawie. - 507 głosów;

  2. Udoskonalenie infrastruktury dworku Starościńskiego wraz ze skarpą przy ulicy Konopnickiej.  – 475 głosów;

  3. Zagospodarowanie starorzecza rz. Wieprz „Wieprzysko” przy ulicy Kościuszki.  – 387 głosów;

  4. Remont ulicy wjazdowej na cmentarz i osiedle ZOR II. – 387 głosów;

  5. Wykonanie projektu (dokumentacji technicznej) na remont ul. Jana Czuby.  – 366 głosów;

  6. Wykonanie dokumentacji technicznej budowy ulicy Borowej wraz z kalkulacją kosztów budowy.  – 321 głosów;

  7. Kompleksowa sterylizacja psów i kotów właścicielskich na terenie Miasta Krasnystaw – 283 głosy.Już po raz trzeci przedstawiamy listę propozycji zadań zgłoszonych przez mieszkańców Krasnegostawu do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Krasnystaw.

Głosowanie nad tymi propozycjami rozpocznie się 16 września i potrwa do 17 października 2016 r. Głos oddać może każdy mieszkaniec Krasnegostawu posiadający czynne prawo wyborcze. Zadania wyłonione w toku głosowania zrealizowane zostaną przez Miasto w 2017r.

Do realizacji zostaną przyjęte tylko te zadania, które uzyskają największą liczbę głosów. Wyniki głosowania zostaną opublikowane na stronie internetowej www.krasnystaw.pl i podane do wiadomości w formie komunikatu prasowego.

Głosowanie odbędzie się poprzez dostarczenie wypełnionej i popisanej karty do głosowania, którą należy złożyć w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Krasnystaw lub przesłać na adres Urzędu Miasta Krasnystaw, Plac 3 maja 29, 22-300 Krasnystaw z dopiskiem na  kopercie „Budżet Obywatelski – GŁOSOWANIE”. Za datę oddania głosu w ten sposób uważa się datę stempla pocztowego.

Osoba która jest uprawniona do głosowania może oddać jeden głos na 1 (jedno) zadanie. Wzięcie udziału w głosowaniu wiąże się z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu weryfikacji prawomocności oddanych głosów.

Lista zadań - opis

Karta do głosowania


Już po raz trzeci serdecznie zapraszamy Państwa  do udziału w konsultacjach społecznych w sprawie tzw. „budżetu obywatelskiego”, czyli części wydatków z budżetu Miasta na 2017 r., na które bezpośredni wpływ ma każdy z mieszkańców Krasnegostawu. Każde zadanie zaproponowane przez mieszkańców, które przyczyni się do poprawy warunków życia i funkcjonowania  miasta będzie brane pod uwagę.

Zgłaszać można różne propozycje, takiej jak np.: budowa, modernizacja lub remont elementu infrastruktury miejskiej jak i działanie o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym, sportowym.  Przede wszystkim dane zadanie musi być zadaniem własnym Miasta i mieścić się w granicach administracyjnych Miasta Krasnystaw.


 Suma kosztów zgłaszanych zadań o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym lub sportowym nie może przekroczyć 52 tyś zł, zaś wartość pojedynczego tego typu zadania może wynieść maksymalnie 26 tyś zł. W bieżącej edycji Budżetu Obywatelskiego określono też maksymalną wartość zadania inwestycyjnego na 234 tyś zł.

Formularz zgłaszania propozycji zadań do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego można znaleźć TUTAJ oraz w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Krasnystaw. Wypełniony formularz należy złożyć w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Krasnystaw lub wysłać listem na adres Urzędu Miasta Krasnystaw, Plac 3 Maja 29, 22-300 Krasnystaw z dopiskiem „Budżet Obywatelski”. Za datę złożenia zgłoszenia uważa się datę stempla pocztowego. Zgłoszenia dokonane po upływie terminu wyznaczonego w harmonogramie konsultacji, nie będą rozpatrywane. Weryfikacja zgłoszonych propozycji zostanie przeprowadzona przez Zespół Opiniujący pod względem formalnym i merytorycznym, wg kryteriów określonych w Zarządzeniu Burmistrza Krasnegostawu. Skład zespołu został w obecnej edycji poszerzony o przedstawiciela Rady Seniorów Miasta Krasnystaw i reprezentanta Młodzieżowej Rady Miasta. Zespół Opiniujący w razie wątpliwości zwraca się do osoby reprezentującej grupę o dokonanie niewielkich zmian w zadaniu lub złożenia wyjaśnień, jeżeli umożliwi to zakwalifikowanie zadania do głosowania. Listę zadań dopuszczonych do głosowania bezpośredniego sporządzi Zespół Opiniujący, po czym zostanie ona opublikowana na stronie internetowej www.krasnystaw.pl.

Zgłoszenie musi być kompletne (obowiązkowo powinny być wypełnione wszystkie pola) i spełniać kryteria zawarte w Zarządzeniu Burmistrza.

Po opublikowaniu zakwalifikowanej listy zadań odbędzie się głosowanie bezpośrednie, w którym mogą wziąć udział mieszkańcy posiadający czynne prawo wyborcze. Głosowanie odbędzie poprzez dostarczenie wypełnionej i popisanej karty do głosowania, którą należy złożyć w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Krasnystaw lub przesłać na adres Urzędu Miasta Krasnystaw, Plac 3 maja 29, 22-300 Krasnystaw z dopiskiem na  kopercie „ Budżet Obywatelski – GŁOSOWANIE”. Za datę oddania głosu w ten sposób uważa się datę stempla pocztowego. Osoba która jest uprawniona do głosowania może oddać jeden głos na 1 (jedno) zadanie. Wzięcie udziału w głosowaniu wiąże się z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu weryfikacji prawomocności oddanych głosów.

Do realizacji zostaną przyjęte tylko te zadania, które uzyskają największą liczbę głosów. Wyniki głosowania zostaną opublikowane na stronie internetowej www.krasnystaw.pl i podane do wiadomości w formie komunikatu prasowego.

 Zarządzenie Nr 42/2016 Burmistrza Krasnegostawu z dnia 12 kwietnia 2016 roku w sprawie przeprowadzenia na terenie Miasta Krasnystaw konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego. ( zasady i tryb przeprowadzania konsultacji w sprawie Budżetu Obywatelskiego, formularz zgłaszania propozycji zadań, harmonogram konsultacji, wzór karty do głosowania)

Załącznik nr 1 - Szczegółowe zasady i tryb przeprowadzenia konsultacji w sprawie Budżetu Obywatelskiego, jako części budżetu Miasta Krasnystaw na 2017 rok

Załącznik nr 2 - Formularz zgłaszania propozycji zadań

Załącznik nr 3 - Harmonogram konsultacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok

Załącznik nr 4 - KARTA DO GŁOSOWANIA

Załącznik nr 5 - Zobowiązanie 

Kalendarz

Galeria