Kierownictwo

Burmistrz Krasnegostawu - Robert Kościuk

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Urodziłem się w Krasnymstawie. Mam 48 lat. Swoje życie związałem z tym miastem. Z Krasnymstawem związane były także losy moich rodziców, dziadków i pradziadków. Pochodzę z rodziny o patriotycznych tradycjach. Z głęboko zakorzenioną miłością do ojczyzny i jej losów. Mój dziadek był uczestnikiem Bitwy Warszawskiej, a w okresie międzywojennym funkcjonariuszem Policji Państwowej na posterunku w Krasnymstawie. Oddanie i poświęcenie w służbie dla miasta i kraju spowodowało, iż stał się jedną z wielu ofiar katyńskich.

Posiadam wyższe wykształcenie – tytuł magistra Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończyłem Podyplomowe Studia Bezpieczeństwa i Higieny Pracy na WSEI w Lublinie. Podyplomowe Studia z Prawa Gospodarczego i Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji  UMCS w Lublinie, biegle posługuję się j. angielskim.

Przez ponad dwadzieścia lat prowadziłem działalność gospodarczą – przedsiębiorstwo, w którym skutecznie zarządzałem ludźmi i finansami. Prowadzenie firmy to umiejętność dopasowania się do szybko zmieniających się potrzeb rynku. To przede wszystkim umiejętność podejmowania trafionych decyzji, poprzedzonych wnikliwą analizą czy kalkulacją ponoszonego ryzyka. To wychodzenie naprzeciw ciągłym wyzwaniom

Jestem członkiem stowarzyszeń i związków, między innymi zrzeszających rodziny katyńskie, wspierających przedsiębiorczość, jak i wszelką inną działalność na rzecz Krasnegostawu. Chętnie angażuję się w różnego rodzaju inicjatywy społeczne. Ze względu na spostrzeganie mnie jako osoby przedsiębiorczej, aktywnej i otwartej na ludzkie sprawy w 2014 r., za namową różnych kręgów społecznych oraz przyjaciół, postanowiłem wziąć udział w wyborach samorządowych. W  roku 2015 zostałem powołany na stanowisko Zastępcy Burmistrza Krasnegostawu.

Posiadam wiele pasji: podróżuję, żegluję, nurkuję, uprawiam sporty, jestem miłośnikiem książki.


Kompetencje:

Burmistrz organizuje pracę Urzędu i jest zwierzchnikiem służbowym pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych gminy.

Do wyłącznych kompetencji Burmistrza należy:

1) kierowanie bieżącymi sprawami Urzędu i reprezentowanie go na zewnątrz,

2) prowadzenie gospodarki finansowej Urzędu,

3) wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,

4) składanie jednoosobowo oświadczeń woli w sprawach związanych z prowadzeniem bieżącej działalności gminy w ramach upoważnień udzielonych przez Radę,

5) ogłaszanie uchwał Rady, w tym uchwały budżetowej i sprawozdania z wykonania budżetu oraz przedkładanie uchwał Wojewodzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej,

6) wykonywanie uchwał Rady i przedkładanie na sesjach Rady sprawozdań z ich wykonania,

7) realizacja interpelacji posłów i senatorów oraz interpelacji i wniosków radnych.

8) gospodarowanie mieniem gminy zgodnie z jego przeznaczeniem oraz składanie Radzie wniosków i propozycji w tym zakresie,

9) reprezentowanie gminy i jej organów w postępowaniu sądowym, administracyjnym, a także przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz innymi organami administracji rządowej,

10) koordynowanie działalności służb użyteczności publicznej,

11) podejmowanie i inicjowanie działań w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym, które nie są zastrzeżone na rzecz innych podmiotów,

12) uczestniczenie w pracach związków i porozumień międzygminnych oraz wykonywanie zadań wynikających z tych porozumień,

13) nadawanie regulaminu organizacyjnego Urzędu, zatwierdzanie regulaminu pracy Urzędu, instrukcji i regulaminów wewnętrznych wydziałów oraz wydawanie zarządzeń, postanowień i poleceń służbowych,

14) wykonywanie innych zadań zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Burmistrza przepisami prawa i uchwałami Rady,

15) do kompetencji Burmistrza należy również bezpośredni nadzór nad sprawami z zakresu:

a) zagadnień obrony cywilnej,

b) ochrony informacji niejawnych i bezpieczeństwa informacji,

c) ochrony danych osobowych,

d) ewidencji ludności i urzędu stanu cywilnego,

e) obsługi prawnej,

f) analizy i kontroli,

g) Straży Miejskiej.


Zastępca Burmistrza - Wojciech Kaczmarczyk

Kompetencje:

 1. Wykonywanie zadań powierzonych przez Burmistrza,

 2. Określanie zadań merytorycznych nadzorowanych komórek organizacyjnych Urzędu,

 3. Wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, w zakresie udzielonych pełnomocnictw,

 4. Składanie oświadczeń woli w imieniu Miasta Krasnystaw, w zakresie udzielonych pełnomocnictw,

 5.  Przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków,

 6. Reprezentowanie Miasta Krasnystaw w czasie uroczystości i spotkań oficjalnych, w zakresie uzgodnionym z Burmistrzem,

 7. Udzielanie wywiadów i informacji dotyczących Miasta Krasnystaw, w zakresie ustalonym przez Burmistrza,

 8. Współdziałanie z Radą Miasta, Burmistrzem, Sekretarzem, Skarbnikiem oraz komórkami organizacyjnymi Urzędu niepodlegającymi nadzorowi Zastępcy Burmistrza,

 9. Sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad powierzonymi komórkami organizacyjnymi Urzędu oraz spółkami Miasta Krasnystaw:

 • Wydziałem Rozwoju Miasta i Inwestycji,

 • Wydziałem Mienia Komunalnego i Ochrony Środowiska,

 • Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie,

 • Międzygminnym Składowiskiem Odpadów Komunalnych KRAS-EKO Spółka z o.o. w Wincentowie,

 • Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Krasnymstawie.


Sekretarz

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.


Kompetencje:

 1. Zapewnienie właściwej organizacji pracy i polityki personalnej Urzędu,

 2. Zapewnienie sprawnego systemu komunikacji wewnętrznej oraz właściwego obiegu informacji w urzędzie,

 3. Zapewnienie właściwych warunków techniczno – organizacyjnych funkcjonowania Urzędu,

 4. Nadzór nad prawidłowością przebiegu procesów tworzenia aktów prawnych w Urzędzie,

 5. Wykonywanie uprawnień kierownika Urzędu i zwierzchnika służbowego wobec pracowników Urzędu i kierowników miejskich jednostek organizacyjnych, w zakresie udzielonych pełnomocnictw,

 6. Koordynowanie zadań w zakresie współpracy Burmistrza z Radą,

 7. Organizowanie systemu kontroli zarządczej oraz sprawowanie ogólnego nadzoru nad skutecznością wdrożenia i działania tego systemu, a także nad prawidłowością wykorzystania sygnałów pochodzących z prowadzonych działań kontrolnych,

 8. Wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, w zakresie upoważnień udzielonych przez Burmistrza,

 9. Składanie oświadczeń woli w imieniu Miasta Krasnystaw, w zakresie udzielonych pełnomocnictw,

 10. Przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków,

 11. Reprezentowanie Miasta Krasnystaw w czasie uroczystości i spotkań oficjalnych, w zakresie uzgodnionym z Burmistrzem,

 12. Udzielanie wywiadów i informacji dotyczących Miasta Krasnystaw w zakresie ustalonym przez Burmistrza,

 13. Współdziałanie z Radą Miasta, Burmistrzem, Zastępcą Burmistrza, Skarbnikiem oraz komórkami organizacyjnymi Urzędu nie podlegającymi nadzorowi Sekretarza,

 14. Wstępny nadzór i koordynacja nad wykonywaniem zadań obronnych, określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa w i przepisach wewnętrznych, w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny,
 15. Sprawowanie bezpośrednio nadzoru nad następującymi komórkami organizacyjnymi Urzędu i jednostkami organizacyjnymi Miasta:

  • Wydziałem Organizacyjnym i Spraw Społecznych;

  • Wydziałem Administracyjnym;

  • Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krasnymstawie;

  • Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Krasnymstawie;

  • Centrum Integracji Społecznej w Krasnymstawie;

  • Środowiskowym Domem Samopomocy;

  • Krasnostawskim Domem Kultury;

  • Miejską Biblioteką Publiczną.

Kalendarz

Galeria