Kierownictwo

Burmistrz Krasnegostawu - Hanna Małgorzata MAZURKIEWICZ

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.


Od 37 lat mieszkam w Krasnymstawie. Mam 60 lat, wykształcenie wyższe rolnicze oraz ukończone   studia podyplomowe na KUL „Zarządzanie projektami społecznymi”.  Moja rodzina pochodzi z okolic Puław. Wybraliśmy z mężem Krasnystaw jako swoje miejsce na ziemi, zachęceni akcją Chełm 80. Tej ziemi poświeciliśmy oboje całą naszą karierę zawodową.  Pracowałam w Fermentowni Tytoniu w Krasnymstawie a od 1981 roku w Lubelskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Końskowoli. Przeszłam w swojej firmie wszystkie szczeble – od doradcy w terenie do szefa jednej z placówek LODR.  
Przez wiele lat zajmowałam się aktywizacją społeczności lokalnych. Pracowałam na terenie trzech powiatów – chełmskiego, krasnostawskiego i włodawskiego. Szczególnie są mi bliskie problemy kobiet, bowiem współpracy z kobietami poświęciłam wiele lat swojej pracy. Jestem doświadczoną działaczką ruchu związkowego.
Moje hobby to projektowanie ogrodów, pływanie i robótki ręczne.Kompetencje:

Burmistrz organizuje pracę Urzędu i jest zwierzchnikiem służbowym pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych gminy.

Do wyłącznych kompetencji Burmistrza należy:

1) kierowanie bieżącymi sprawami Urzędu i reprezentowanie go na zewnątrz,

2) prowadzenie gospodarki finansowej Urzędu,

3) wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,

4) składanie jednoosobowo oświadczeń woli w sprawach związanych z prowadzeniem bieżącej działalności gminy w ramach upoważnień udzielonych przez Radę,

5) ogłaszanie uchwał Rady, w tym uchwały budżetowej i sprawozdania z wykonania budżetu oraz przedkładanie uchwał Wojewodzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej,

6) wykonywanie uchwał Rady i przedkładanie na sesjach Rady sprawozdań z ich wykonania,

7) realizacja interpelacji posłów i senatorów oraz interpelacji i wniosków radnych.

8) gospodarowanie mieniem gminy zgodnie z jego przeznaczeniem oraz składanie Radzie wniosków i propozycji w tym zakresie,

9) reprezentowanie gminy i jej organów w postępowaniu sądowym, administracyjnym, a także przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz innymi organami administracji rządowej,

10) koordynowanie działalności służb użyteczności publicznej,

11) podejmowanie i inicjowanie działań w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym, które nie są zastrzeżone na rzecz innych podmiotów,

12) uczestniczenie w pracach związków i porozumień międzygminnych oraz wykonywanie zadań wynikających z tych porozumień,

13) nadawanie regulaminu organizacyjnego Urzędu, zatwierdzanie regulaminu pracy Urzędu, instrukcji i regulaminów wewnętrznych wydziałów oraz wydawanie zarządzeń, postanowień i poleceń służbowych,

14) wykonywanie innych zadań zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Burmistrza przepisami prawa i uchwałami Rady,

15) do kompetencji Burmistrza należy również bezpośredni nadzór nad sprawami z zakresu:

a) zagadnień obrony cywilnej,

b) ochrony informacji niejawnych i bezpieczeństwa informacji,

c) ochrony danych osobowych,

d) ewidencji ludności i urzędu stanu cywilnego,

e) obsługi prawnej,

f) analizy i kontroli,

g) Straży Miejskiej.


Zastępca Burmistrza - Edward Kawęcki

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.
Kompetencje:

 1. Wykonywanie zadań powierzonych przez Burmistrza,

 2. Określanie zadań merytorycznych nadzorowanych komórek organizacyjnych Urzędu,

 3. Wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, w zakresie udzielonych pełnomocnictw,

 4. Składanie oświadczeń woli w imieniu Miasta Krasnystaw, w zakresie udzielonych pełnomocnictw,

 5.  Przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków,

 6. Reprezentowanie Miasta Krasnystaw w czasie uroczystości i spotkań oficjalnych, w zakresie uzgodnionym z Burmistrzem,

 7. Udzielanie wywiadów i informacji dotyczących Miasta Krasnystaw, w zakresie ustalonym przez Burmistrza,

 8. Współdziałanie z Radą Miasta, Burmistrzem, Sekretarzem, Skarbnikiem oraz komórkami organizacyjnymi Urzędu niepodlegającymi nadzorowi Zastępcy Burmistrza,

 9. Sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad powierzonymi komórkami organizacyjnymi Urzędu oraz spółkami Miasta Krasnystaw:

 • Wydziałem Rozwoju Miasta i Inwestycji,

 • Wydziałem Mienia Komunalnego i Ochrony Środowiska,

 • Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie,

 • Międzygminnym Składowiskiem Odpadów Komunalnych KRAS-EKO Spółka z o.o. w Wincentowie,

 • Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Krasnymstawie.


Sekretarz -  Krzysztof Gałan

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.


Kompetencje:

 1. Zapewnienie właściwej organizacji pracy i polityki personalnej Urzędu,

 2. Zapewnienie sprawnego systemu komunikacji wewnętrznej oraz właściwego obiegu informacji w urzędzie,

 3. Zapewnienie właściwych warunków techniczno – organizacyjnych funkcjonowania Urzędu,

 4. Nadzór nad prawidłowością przebiegu procesów tworzenia aktów prawnych w Urzędzie,

 5. Wykonywanie uprawnień kierownika Urzędu i zwierzchnika służbowego wobec pracowników Urzędu i kierowników miejskich jednostek organizacyjnych, w zakresie udzielonych pełnomocnictw,

 6. Koordynowanie zadań w zakresie współpracy Burmistrza z Radą,

 7. Organizowanie systemu kontroli zarządczej oraz sprawowanie ogólnego nadzoru nad skutecznością wdrożenia i działania tego systemu, a także nad prawidłowością wykorzystania sygnałów pochodzących z prowadzonych działań kontrolnych,

 8. Wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, w zakresie upoważnień udzielonych przez Burmistrza,

 9. Składanie oświadczeń woli w imieniu Miasta Krasnystaw, w zakresie udzielonych pełnomocnictw,

 10. Przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków,

 11. Reprezentowanie Miasta Krasnystaw w czasie uroczystości i spotkań oficjalnych, w zakresie uzgodnionym z Burmistrzem,

 12. Udzielanie wywiadów i informacji dotyczących Miasta Krasnystaw w zakresie ustalonym przez Burmistrza,

 13. Współdziałanie z Radą Miasta, Burmistrzem, Zastępcą Burmistrza, Skarbnikiem oraz komórkami organizacyjnymi Urzędu nie podlegającymi nadzorowi Sekretarza,

 14. Wstępny nadzór i koordynacja nad wykonywaniem zadań obronnych, określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa w i przepisach wewnętrznych, w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny,
 15. Sprawowanie bezpośrednio nadzoru nad następującymi komórkami organizacyjnymi Urzędu i jednostkami organizacyjnymi Miasta:

  • Wydziałem Organizacyjnym i Spraw Społecznych;

  • Wydziałem Administracyjnym;

  • Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krasnymstawie;

  • Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Krasnymstawie;

  • Centrum Integracji Społecznej w Krasnymstawie;

  • Środowiskowym Domem Samopomocy;

  • Krasnostawskim Domem Kultury;

  • Miejską Biblioteką Publiczną.

Kalendarz

Galeria