II Sesja Młodzieżowej Rady Miasta Krasnystaw

Z A P R O S Z E N I E


Na podstawie § 16 ust. 1 i ust. 2 Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Krasnystaw stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXV/210/2013 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania i nadania statutu Młodzieżowej Radzie Miasta Krasnystaw zwołuję II Sesję Młodzieżowej Rady Miasta Krasnystaw, która odbędzie się w dniu  6 lutego 2014 r. /czwartek / o godz. 1400, w sali obrad Urzędu Miasta Krasnystaw, przy
ul. Plac 3 Maja 29.


Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Ślubowanie i wręczenie zaświadczeń o wyborze na radnego Młodzieżowej Rady Miasta Krasnystaw radnym nieobecnym na I sesji.
3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Krasnystaw w roku 2014.
5. Zapoznanie radnych z Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Krasnystaw na 2014 rok.
6. Zapoznanie radnych z  Programem Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Krasnystaw na lata 2012-2015 oraz planem wydatków na jego realizację w 2014 roku.
7. Interpelacje,wolne wnioski i sprawy różne.
8. Zakończenie obrad sesji.


Przewodnicząca
Młodzieżowej Rady Miasta Krasnystaw
/-/ Aleksandra NizińskaKalendarz

Galeria