Krajowe

Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Chopina

„Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Chopina” realizowana przez Miasto Krasnystaw w 2017 roku stanowi element inwestycji pn. „Budowa ulicy Chopina” w ramach zadania „Budowa spójnego i bezpiecznego układu komunikacyjnego obejmującego ulice: Bacha, Chopina, Czajkowskiego, Lutosławskiego, Moniuszki, Mozarta, Paderewskiego, Szymanowskiego i Wagnera w Krasnymstawie”. Przedsięwzięcie jest współfinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, który na podstawie UMOWY POŻYCZKI Nr 223/2017/P/OA z dnia 19.07.2017 r. udzielił dofinansowania w wysokości 257 000,00 zł. Łączny koszt zadania wynosi 514 712,48 zł.

Efektem rzeczowym planowanej inwestycji jest budowa 697,9 m sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Chopina w Krasnymstawie. Dzięki inwestycji wykonano kanalizację deszczową służącą do odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu drogi gminnej publicznej.
Efektem ekologicznym, który został osiągnięty bezpośrednio po oddaniu zadania do eksploatacji, jest możliwość odprowadzenia wód deszczowych z przedmiotowego terenu. Realizacja zadania umożliwi zapobieganie i likwidację zagrożeń bezpośrednio u źródeł ich powstawania. Sprawny system odwodnienia dróg ograniczy negatywny wpływ na stan czystości wód i ograniczy emisję szkodliwych związków chemicznych, co wpłynie korzystnie na środowisko naturalne.Dofinansowano ze środków
Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Lublinie

Renowacja mogił żołnierzy w sekcji wojennej cmentarza parafialnego w Krasnymstawie

W miesiącu sierpniu Miasto Krasnystaw zawarło z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego umowę dotyczącą dofinansowania zadania w ramach programu „Wspieranie opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami w kraju” ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Umowa ta finalizuje proces ubiegania się o środki na realizację  projektu „Renowacja mogił żołnierzy w sekcji wojennej cmentarza parafialnego w Krasnymstawie”.

Zadanie obejmuje remont kwatery wojennej na cmentarzu parafialnym w Krasnymstawie upamiętniającej poległych w roku 1920 i 1939 żołnierzy Wojska Polskiego – Obrońców Ziemi Krasnostawskiej. Projekt prac budowlanych zakłada odtworzenie mogił w formie zbliżonej do obecnie istniejącej, odnowienie krzyży i tablic inskrypcyjnych, kwater, układu komunikacyjnego oraz rozwinięcie koncepcji o ogrodzenie wydzielające kwaterę wojenną z całości cmentarza rzymskokatolickiego, a także wykonanie tablicy informacyjnej oraz nowej nawierzchni ciągów komunikacyjnych z kostki brukowej. W najbliższych tygodniach rozpoczną się wspomniane prace budowlane. Zakończenie realizacji inwestycji zaplanowane jest na grudzień br.

Wartość zadania szacowana jest na 313 465,42 zł z czego 200 000,00 zł to dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a 113 465,42 zł to wkład własny Miasta.


Przebudowa pomieszczeń Żłobka Miejskiego w Krasnymstawie na potrzeby pobytu dzieci w wieku do lat 3 oraz zakup pierwszego wyposażenia nowo utworzonych miejsc

W sierpniu zakończyły się prace remontowe służące adaptacji nieużytkowanej od lat części budynku Żłobka Miejskiego w Krasnymstawie do utworzenia nowej grupy. Dzięki dofinansowaniu, które Miasto Krasnystaw pozyskało w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH plus” 2017, udało się stworzyć warunki do przyjęcia dodatkowych 15 dzieci. Obecnie żłobek może otoczyć swoją opieką 75 najmłodszych mieszkańców Krasnegostawu.

Czytaj więcej...

„Budowa oświetlenia ulicznego układu komunikacyjnego obejmującego ulice: Bacha, Chopina, Czajkowskiego, Lutosławskiego, Moniuszki, Mozarta, Paderewskiego, Szymanowskiego i Wagnera w Krasnymstawie”

    Miasto Krasnystaw informuje o realizacji zadania pn. „Budowa oświetlenia ulicznego układu komunikacyjnego obejmującego ulice: Bacha, Chopina, Czajkowskiego, Lutosławskiego, Moniuszki, Mozarta, Paderewskiego, Szymanowskiego i Wagnera w Krasnymstawie”. Przedsięwzięcie jest współfinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, który na podstawie UMOWY POŻYCZKI Nr 4/2016/P/OA z dnia 27.04.2016 r. udzielił dofinansowania w wysokości 248 000,00 zł. Łączny koszt zadania wyniósł 306 270,00 zł.

    Efektem rzeczowym planowanej inwestycji jest budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego w Krasnymstawie. Inwestycja polegać będzie na budowie  87 punktów świetlnych z oprawą oświetleniową typu LED.

    Efektem ekologicznym będzie poprawa efektywności energetycznej systemów oświetlenia ulicznego, w szczególności ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery w drodze redukcji zużycia energii elektrycznej. Zastosowanie bardziej trwałych opraw typu LED nie będzie powodować przenikania ze źródeł światła rtęci oraz innych metali ciężkich. Technologia LED i oświetlenie zbudowane z jej wykorzystaniem to bardzo nowoczesne i zaawansowane źródło światła. Poprawa jakości oświetlenia związana jest bezpośrednio  ze wzrostem bezpieczeństwa ruchu pojazdów na drogach jak i bezpieczeństwa osobistego mieszkańców.Dofinansowano ze środków                                                  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska                                                  i Gospodarki Wodnej w Lublinie

„Termomodernizacja budynku krytej pływalni w Krasnymstawie”

dofinansowane przez Ministra Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach „Wojewódzkiego Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej”

Zakres prac:

- instalowanie okien

- docieplenie stropodachu

- roboty izolacyjne w zakresie okładziny tynkowej

- roboty remontowe i przygotowawcze związane z dociepleniem ścian zewnętrznych i wymianę stolarki

- obróbki blacharskie

- remont balustrad i kominów

BENEFICJENT: Miasto Krasnystaw

PARTNER: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

OKRES REALIZACJI:   lipiec – listopad 2013 r.

WYKONAWCA: Firma Handlowo – Usługowa „TERMIX”, ul. Reymonta 33, 22-400 Zamość

FINANSOWANIE:         
-
łączny koszt realizacji inwestycji  450 114,06 zł
- dotacja 148 500,00 zł


„Rozwój bezpiecznej, spójnej, funkcjonalnej i efektywnej infrastruktury drogowej poprzez przebudowę ulicy Piekarskiego w Krasnymstawie”

współfinansowane w ramach programu wieloletniego pn. „NARODOWY PROGRAM  PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH”, Etap II  Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój

Cel inwestycji:

- umożliwienie rozwoju spójnej, funkcjonalnej i efektywnej sieci dróg publicznych na obszarze województwa poprzez przebudowę dróg gminnych w Mieście Krasnystaw

- poprawa połączeń dróg lokalnych z drogami publicznymi wyższej kategorii, podniesienie parametrów użytkowych dróg oraz zwiększenie płynności ruchu poprzez wykonanie połączenia dróg gminnych z drogami powiatowymi, wojewódzkimi oraz z drogą krajową

- wzrost efektywności instytucji publicznych zarówno na etapie współpracy przy realizacji zadania jak i będącej wynikiem realizacji działań rozwojowych

Zakres prac:

Etap I  -  Remont jezdni:

- roboty przygotowawcze,

- remont jezdni o szer. 6,0 m, w tym wymiana krawężników, wykonanie nakładki bitumicznej,

- przebudowa chodnika o nawierzchni z kostki brukowej,

- przebudowa zjazdów w granicach pasa drogowego,

- wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej z wpustami deszczowymi ulicznymi z osadnikami,

- wykonanie oznakowania pionowego.

Etap II  -  Przebudowa jezdni:

- roboty przygotowawcze,

- przebudowa jezdni – poszerzenie do szerokości 5,0 m oraz budowa jezdni o szer. 5,0 m z wykonaniem nawierzchni z mas bitumicznych,

- budowa jednostronnego chodnika,

- budowa i przebudowa zjazdów,

- budowa oświetlenia ulicznego,

- budowa kanalizacji deszczowej.

Etap III  -  Przebudowa dojazdu i remont schodów terenowych:

- remont nawierzchni dojazdu wraz z wymianą krawężników,

- przebudowa zjazdów,

- wymiana nawierzchni chodnika,

- budowa zatoki postojowej z peronem z kostki brukowej,

-  remont schodów terenowych.

- przebudowa chodnika o nawierzchni z kostki brukowej

- przebudowa zjazdów w granicach pasa drogowego

- wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej

- oznakowanie pionowe

- budowa oświetlenia ulicznego

- budowa zatoki postojowej z peronem z kostki brukowej

- remont schodów terenowych

BENEFICJENT: Miasto Krasnystaw

PARTNERZY:                

 - Powiat Krasnostawski

- Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

- Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

- Krasnostawska Spółdzielnia Mieszkaniowa

OKRES REALIZACJI: lipiec – październik 2014 r.

WYKONAWCA: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o., ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki

FINANSOWANIE:         
-
łączny koszt realizacji inwestycji:  926 133,36 zł
- 50% kosztów kwalifikowanych dofinansowania (kwota 438 460,00 zł) stanowi dotacja pozyskana w ramach programu wieloletniego pn. „NARODOWY PROGRAM  PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH”, Etap II  Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój

„Poprawa dostępności komunikacyjnej do lokalnych przedsiębiorstw poprzez przebudowę ulicy Przemysłowej i Krótkiej w Krasnymstawie”

współfinansowane w ramach programu wieloletniego pn. „NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH”, Etap II  Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój

Cel inwestycji:

- umożliwienie rozwoju spójnej, funkcjonalnej i efektywnej sieci dróg publicznych na obszarze województwa poprzez przebudowę dróg gminnych w Mieście Krasnystaw

- poprawa połączeń dróg lokalnych z drogami publicznymi wyższej kategorii, podniesienie parametrów użytkowych dróg oraz zwiększenie płynności ruchu poprzez wykonanie połączenia dróg gminnych z drogami powiatowymi, wojewódzkimi oraz z drogą krajową

- wzrost efektywności instytucji publicznych zarówno na etapie współpracy przy realizacji zadania jak i będącej wynikiem realizacji działań rozwojowych

Zakres prac:

- wykonanie nowej nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej oraz chodnika wraz ze zjazdami z kostki brukowej

- wymiana krawężników po obydwu stronach jezdni

- wymiana nawierzchni na skrzyżowaniu z ulicą Nieczaja i Krótką

- wymiana nawierzchni na skrzyżowaniu z ulicą Miodową

- wykonanie nowej konstrukcji jezdni, zjazdów i chodnika

- wykonanie odwodnienia

BENEFICJENT: Miasto Krasnystaw

PARTNERZY:                
-
Gmina Krasnystaw
- Powiat Krasnostawski
-
Firma Handlowo-Usługowa „ALFA”, Ryszard Miścior
- P.H.U. „ARMATURA”, T. Garbal
- „AUTOVIVA” Sp.z o.o. Zakłady Usługowo-Handlowe
-
„Azot-Chem” Sp. J. Przedsiębiorstwo Rolno-Handlowe
- „Irys” Sp. J. Dom Weselny, Zofia i Marian Nowak
- „Prima”, Małgorzata Rzemińska
- Kancelaria Prawno-Podatkowa, Dariusz Winkiewicz
- Bank Spółdzielczy w Krasnymstawie - Centrala

OKRES REALIZACJI: marzec – lipiec 2013 r.

WYKONAWCA: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., ul. Peowiaków 7, 22-400 Zamość

FINANSOWANIE:          
-
łączny koszt realizacji inwestycji:  426 267,06 zł
- 50% kosztów kwalifikowanych dofinansowania (kwota 213 133,00  zł) stanowi dotacja pozyskana w ramach programu wieloletniego pn. „NARODOWY PROGRAM  PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH”, Etap II  Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój
Kalendarz

Galeria