Unijne

Rozwój usług elektronicznych na terenie Miasta Krasnystaw, gminy miejsko- wiejskiej Kazimierz Dolny i gminy miejsko- wiejskiej Bełżyce


W dniu 7 października 2016 r. przedstawiciele Miasta Krasnystaw, Gminy Kazimierz Dolny i Gminy Bełżyce zawiązali partnerstwo w celu realizacji projektu pod nazwą „Rozwój usług elektronicznych na terenie Miasta Krasnystaw, gminy miejsko- wiejskiej Kazimierz Dolny i gminy miejsko- wiejskiej Bełżyce.

Projekt zakłada zwiększenie poziomu wykorzystania technologii informacyjno-  komunikacyjnych w jednostkach samorządu terytorialnego partnerów projektu oraz zwiększenie dostępności i dojrzałości e-usług. Dzięki realizacji projektu zwiększy się dostępność oraz funkcjonalność usług elektronicznych. Wprowadzone zostaną nowe e-usługi dla mieszkańców gmin oraz przedsiębiorców. Zwiększony zostanie poziom dojrzałości już istniejących usług elektronicznych. W ramach projektu przewidziano także zakup i wdrożenie systemów informatycznych oraz zakup sprzętu i oprogramowania, co pozwoli usprawnić procesy wewnętrzne w jednostkach partnerów projektu oraz zapewni bezpieczeństwo danych.

Efektem zmian ma być poszerzenie i ułatwienie dostępu do informacji publicznej i korzystania z niej, zwiększenie liczby i jakości usług świadczonych drogą elektroniczną, a także ich dostępności, jak również przyspieszenie realizacji czynności, zaoszczędzenie czasu wcześniej poświęcanego na osobiste stawiennictwo w urzędzie oraz oszczędności finansowe, wynikające z załatwiania spraw drogą elektroniczną.

Umowę o dofinansowanie projektu w ramach Osi Priorytetowej CYFROWE LUBELSKIE, Działania 2.1. Cyfrowe Lubelskie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 podpisano w dniu 14 czerwca 2018 r.

Całkowita wartość projektu wynosi 4 525 687,32 zł.

Całkowite wydatki kwalifikowalne projektu wynoszą 4 525 687,32 zł.

Wartość dofinansowania to 3 846 834,21 zł.

Zakończenie rzeczowe realizacji projektu zaplanowane jest na pierwszy kwartał 2020 r.

Poprawa jakości kształcenia w szkołach podstawowych w Krasnymstawie

W dniu 31 maja br. Miasto Krasnystaw i Województwo Lubelskie zawarły umowę na realizację zadania pn. „Poprawa jakości kształcenia w szkołach podstawowych w Krasnymstawie”. Projekt zakłada podniesienie jakości kształcenia ogólnego w miejskich szkołach podstawowych poprzez doposażenie pracowni przyrodniczych i technologii informacyjno - komunikacyjnych w szkołach objętych wsparciem oraz realizację dodatkowych zajęć dydaktycznych dla uczniów i kursów zawodowych dla nauczycieli.

Pierwszym etapem realizacji zadania będzie przeprowadzone procedur przetargowych związanych z zakupem wyposażenia pracowni szkolnych. Następnie, od września 2017 r. do czerwca 2018 r., zostaną prowadzone zajęcia wyrównawcze i rozwijające oraz spotkania doradcze dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1, Szkoły Podstawowej Nr 4 i Szkoły Podstawowej Nr 5, a także kursy zawodowe skierowane do nauczycieli z tych placówek.

Wartość projektu to 1 132 537,08 zł, z czego kwota dofinansowania stanowi 1 059 961,08 zł. Projekt współfinansowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Trwa rekrutacja do udziału w bezpłatnych zajęciach dydaktycznych dla uczniów w ramach projektu „Poprawa jakości kształcenia w szkołach podstawowych w Krasnymstawie”. Aby wziąć udział w projekcie wystarczy wypełnić dostępne poniżej dokumenty rekrutacyjne i dostarczyć je do sekretariatu szkoły bądź do biura projektu (budynek Urzędu Miasta Krasnystaw, Plac 3 Maja 29, 22-300 Krasnystaw).

Regulamin

1a Formularz rekrutacyjny

1b Formularz rekrutacyjny

2a oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zbiorach

2b oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zbiorach

3a Deklaracja uczestnictwa dla nauczycieli

3b Deklaracja uczestnictwa

Energia przyjazna środowisku w Mieście Krasnystaw – kolektory słoneczneEnergia przyjazna środowisku w Mieście Krasnystaw – kolektory słoneczne

Projekt Energia przyjazna środowisku w Mieście Krasnystaw – kolektory słoneczne współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 4 Energia przyjazna środowisku, Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Przedmiotem projektu jest zakup i montaż instalacji solarnych (320 sztuk) do produkcji energii cieplnej z promieniowania słonecznego, w celu podgrzewania ciepłej wody użytkowej w gospodarstwach domowych zlokalizowanych na terenie Miasta Krasnystaw.

Planowany termin zakończenia realizacji i rozliczenia projektu planowany jest na koniec 2019 r.

Beneficjent projektu:    Miasto Krasnystaw
Wartość projektu:    3 398 041,58 PLN
Wydatki kwalifikowalne projektu:    2 976 965,20 PLN
Kwota dofinansowania projektu 85%:    2 530 420,42 PLN

www.solary-miastokrasnystaw.eu

[strona projektu]


Opracowanie Miejskiego Programu Rewitalizacji Miasta Krasnystaw na lata 2016 - 2023

Wartość projektu:  104 990,00 zł

Kwota dofinansowania 90%:    94 491,00 zł

Kwota wkładu własnego 10%:     10 499,00 zł

Okres realizacji:  01.02.2016 r. – 31.03.2017 r.


Dnia 20 lipca 2016 r. pomiędzy Województwem Lubelskim a Miastem Krasnystaw została podpisana umowa w sprawie udzielenia dotacji celowej na realizację projektu pn. „Opracowanie Miejskiego Programu Rewitalizacji Miasta Krasnystaw na lata 2016 – 2023”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014–2020 oraz ze środków budżetu państwa przyznanych w ramach konkursu dotacji na działania wspierające gminy w zakresie przygotowania programów rewitalizacji na terenie województwa lubelskiego.

„Miejski Program Rewitalizacji Miasta Krasnystaw na lata 2016-2023” został opracowany zgodnie z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014–2020 zatwierdzonymi w dniu 2 sierpnia 2016 r. przez Ministra Rozwoju.

Ostateczny kształt Programu Rewitalizacji jest wynikiem analizy społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej i środowiskowej miasta, popartej wynikami badań ankietowych i konsultacji społecznych. W wyniku  tych prac powstał spójny dokument strategiczny mający na celu wyprowadzenie ze stanu kryzysowego obszaru zdegradowanego, który ma istotne znaczenie dla rozwoju miasta, poprzez realizację kompleksowych przedsięwzięć uwzględniających aspekt społeczny, gospodarczy, przestrzenno-funkcjonalny, techniczny i środowiskowy, skoncentrowanych terytorialnie oraz prowadzonych w sposób zaplanowany i zintegrowany.

Wśród przedsięwzięć planowanych do realizacji w ramach rewitalizacji miasta znajduje się między innymi projekt zagospodarowania rejonu ulicy Zaułek Nadrzeczny, który zakłada nadanie terenowi położonemu pomiędzy ulicami Mostową i Gawryłowa funkcji rekreacyjnej i kulturowej. Powstanie i zostanie udostępniona mieszkańcom nowa infrastruktura społeczna, nawiązująca do dziedzictwa kulturowego i naturalnego miasta oraz niezbędna infrastruktura techniczna (amfiteatr, przystań kajakowa, chodniki, miejsca rekreacji itp.)

Innym przewidzianym do wdrożenia w programie rewitalizacji projektem jest utworzenie w budynku byłego Ratusza Miejskiego Inkubatora Przedsiębiorczości i Aktywności Społecznej, którego celem będzie stymulowanie rozwoju przedsiębiorczości, wspomaganie kreatywnych rozwiązań wpływających na rozwój gospodarczy miasta oraz stworzenie miejsca dla aktywizacji i włączenia społecznego dla osób potrzebujących wsparcia.

Program rewitalizacji będzie również dokumentem umożliwiającym ubieganie się o środki unijne m. in. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 na realizację celów zawartych Programie.

 www.rewitalizacjamiastakrasnystaw.pl


Poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno-ekologicznego na obszarze powiatu krasnostawskiego


Projekt pod tytułem „Poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno-ekologicznego na obszarze powiatu krasnostawskiego” jest wspólnym przedsięwzięciem trzech podmiotów – Gminy Krasnystaw, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krasnymstawie oraz Miasta  Krasnystaw.
Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013, Oś Priorytetowa VI: Środowisko i czysta energia, Działanie 6.1 Ochrona i kształtowanie środowiska, Kategoria III: Bezpieczeństwo ekologiczne.

Inicjatorem tego projektu jest Ochotnicza Straż Pożarna w obu jednostkach samorządu. Jest to także realizacja koncepcji Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krasnymstawie polegającej na stworzeniu na obszarze powiatu kompleksowego systemu ochrony ekologicznej. KP PSP w swoich działaniach zawsze opiera się na jednostkach OSP i skuteczność prowadzonych akcji będzie zależała od wyposażenia ich w odpowiedni sprzęt. Pomysł projektu narodził się w obawie przed zniszczeniem unikatowych na skalę europejską i szczególnie wartościowych z przyrodniczego punktu widzenia kompleksów przyrodniczych.

Z najnowszych badań wynika, że tereny te są coraz bardziej narażone na zagrożenia ekologiczne wynikające z intensyfikacji życia gospodarczego (powstaje coraz więcej nowych zakładów pracy) oraz coraz częstszych kontaktów gospodarczych i społecznych z krajami sąsiednimi – Ukrainą i Białorusią. Tereny objęte projektem są obszarami o wysokim stopniu ryzyka wystąpienia zagrożeń, co potwierdza analiza aktualnej sytuacji w powiecie. 
Ochotnicza Straż Pożarna jest sprawnie działającym systemem zapobiegania zagrożeniom pożarowym i usuwania skutków różnego rodzaju klęsk żywiołowych, ale nie jest w pełni przygotowana do zapobiegania i usuwania skutków katastrof ekologicznych. Wynika to przede wszystkim z braków specjalistycznego sprzętu i wyposażenia.

Doświadczenia krajów UE jednoznacznie wskazują, iż zapobiec degradacji środowiska i poprawić bezpieczeństwo mieszkańców można tylko poprzez kompleksowe i skoordynowane działania podmiotów ratowniczych, a podstawą sukcesu jest dobre przygotowanie systemu teleinformatycznego oraz wyposażenie służb ratowniczych w nowoczesny sprzęt specjalistyczny. Jednostki PSP samodzielnie nie są 
w stanie szybko zlikwidować wszystkich powstających zagrożeń ekologicznych, potrzebują fachowego wsparcia ze strony jednostek OSP.

Celem głównym projektu jest zapobieganie degradacji środowiska naturalnego w wyniku awarii i katastrof o charakterze ekologicznym.

Do szczegółowych celów projektu należą:

 • podniesienie skuteczności systemu zapobiegania awariom,
 • usprawnienie usuwania skutków awarii i katastrof związanych z zagrożeniami ekologicznymi,
 • zmniejszenie negatywnych skutków dla środowiska w przypadku ich wystąpienia,
 • zmniejszenie dysproporcji systemu ochrony środowiska pomiędzy terenami miejskimi i wiejskimi,
 • zwiększenie skuteczności Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego poprzez wyeliminowanie braków w infrastrukturze,
 • usprawnienie współdziałania pomiędzy elementami Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na szczeblu regionalnym i lokalnym w momencie wystąpienia klęsk żywiołowych,
 • podniesienie społecznego poczucia bezpieczeństwa u mieszkańców terenów objętych projektem.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje zakup:

 1. czterech sztuk średnich samochodów ratowniczo – gaśniczych z wyposażeniem, które przeznaczono dla:
  • 1 szt. OSP Zastawie – Miasto Krasnystaw,
  • 1 szt. OSP Krakowskie Przedmieście – Miasto Krasnystaw,
  • 1 szt. OSP Małochwiej Duży – Gmina Krasnystaw,
  • 1 szt. OSP Krupe – Gmina Krasnystaw,
  • (wyposażenie: ubrania bojowe, zestaw hydrauliczny kombi, zestaw sprzętu i armatury wodnej, zestaw PSP R-1 z deską ortopedyczną, sygnalizatory bezruchu, sorbent do materiałów ropopochodnych)
 2. lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego, przeznaczenie dla :
  • 1 szt. OSP Małochwiej Duży – Gmina Krasnystaw,
  • (wyposażenie: radiotelefon samochodowy, wyciągarka elektryczna, agregat wysokociśnieniowy, agregat prądotwórczy, maszt oświetleniowy, latarki akumulatorowe, radiotelefony nasobne)
 3. lekkiego samochodu pożarniczego specjalnego z wyposażeniem, przeznaczenie dla:
  • 1 szt. KP PSP w Krasnymstawie,
  • (wyposażenie: ubrania bojowe, zestaw hydrauliczny kombi, namiot techniczny pneumatyczny, wentylator oddymiający spalinowy)
 4. przyczepy dwuosiowej oplandekowanej z wyposażeniem powodziowym, przeznaczenie dla:
  • 1 szt. KP PSP w Krasnymstawie,
  • (wyposażenie: pompa szlamowa i pływająca, agregat prądotwórczy z najaśnicami, węże pożarnicze, buty specjalne gumowe i wodery, szpadle i łopaty)
 5. łodzi pożarniczej z silnikiem i przyczepą,  przeznaczenie dla:
  • 1 szt. KP PSP w Krasnymstawie.

Ponadto zakupiony został system powiadamiania i alarmowania ludności o zagrożeniach poprzez wiadomości SMS oraz system terminali statusów zintegrowany z lokalizacją pojazdów i nawigacją samochodową.

Wartość ogółem projektu wyniosła 3 530 387,28 zł, w tym kwota 2 983 053,34zł stanowi dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Szczegółowe informacje o Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013 można uzyskać 
Departamencie Regionalnego Programu Operacyjnego w Lublinie‎ - Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie
ul. Stefczyka 3b, 20-151 Lublin, tel. 081 44 16 738, fax. 081 44 16 740, 
www.rpo.lubelskie.pl, email:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. .

Ponadto informacji udzielają następujące punkty informacyjne 
(godziny pracy: poniedziałek- piątek 7:30-15:30).

GŁÓWNY PUNKT INFORMACYJNY w LUBLINIE
ul. Stefczyka 3b/pokój 0.18, 20-151 Lublin
tel.: (81) 44 16 864, (81) 44 16 865, (81) 44 16 543, 0 800 175 151 (Infolinia)
email:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

LOKALNY PUNKT INFORMACYJNY w CHEŁMIE - Filia UMWL
Plac Niepodległości 1, 22-100 Chełm
tel.: (82) 56 51 921, fax (82) 56 30 208, 0 800 175 151 (Infolinia)
email:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

LOKALNY PUNKT INFORMACYJNY w BIAŁEJ PODLASKIEJ – Filia UMWL
ul. Warszawska 14, 21-500 Biała Podlaska
tel.: (83) 34 35 844, fax (83) 34 22 882, 0 800 175 151 (Infolinia)
email:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

LOKALNY PUNKT INFORMACYJNY w ZAMOŚCIU - Filia UMWL
ul. Partyzantów 94, 22-400 Zamość
tel.: (84) 63 80 267, fax (84) 63 93 134, 0 800 175 151 (Infolinia)
email:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

LOKALNY PUNKT INFORMACYJNY w PUŁAWACH
ul. Centralna 9, 24-100 Puławy
tel.: (81) 88 66 126 , (81) 88 66 127, 0 800 175 151 (Infolinia)
email:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

PUNKT INFORMACYJNY 
w Departamencie Regionalnego Programu Operacyjnego 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie

ul. Stefczyka 3b, 20-151 Lublin
tel.: 81 44 16 750, 0 800 888 776 (Bezpłatna infolinia)
email:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

PUNKT INFORMACYJNY
w Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie
(dla przedsiębiorców)
ul. Wojciechowska 9a, 20-704 Lublin 
tel.: 81 46 23 831, 81 46 23 812
email:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

PUNKT INFORMACYJNY
Sieci Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich
ul. Stefczyka 3b, 20-151 Lublin
tel. 81 44 16 864, 81 44 16 865, INFOLINIA: 0 800 175 151
email:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

 

"Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Krasnystaw"


Przedmiotem projektu jest opracowanie „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Krasnystaw”. Dokument ten ma na celu określenie możliwości zrównoważonego energetycznie i ekologicznie rozwoju miasta, jak również zaplanowanie działań na najbliższe lata na rzecz ochrony i poprawy jakości powietrza. Pozwoli także w perspektywie finansowej 2014 - 2020 uzyskać dofinansowanie na działania zmierzające do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno - energetycznego Europy. Projekt zakłada również stworzenie bazy danych inwentaryzacji CO2, zawierającą wyselekcjonowane i usystematyzowane informacje pozwalające na ocenę gospodarki energią w mieście oraz w jej poszczególnych sektorach i obiektach. W ramach projektu zostaną także przeprowadzone: szkolenia na temat problematyki związanej z przygotowaniem i wdrażaniem planu, informacja i promocja, aktualizacja „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Krasnystaw” oraz przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla opracowanych dokumentów.

Działania zawarte w „Planie gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Krasnystaw” będą ukierunkowane na cele w zakresie:

•    realizacji działań na rzecz efektywności energetycznej,

•    zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego,

•    łagodzenia skutków wzrostu cen energii,

•    zapobiegania wyczerpywania się zasobów,

•    zapewnienie konkurencyjności gospodarki,

•    promocji nowych wzorców konsumpcji,

•    adaptacji do skutków zmian klimatu,

•    ochrony klimatu i redukcji emisji gazów cieplarnianych.

[strona projektu]

„Wzmocnienie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej w Obszarze Funkcjonalnym Szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim”

Projekt realizowany jest w partnerstwie, którego liderem jest Gmina Piaski, a pozostałymi partnerami są: Gmina Spiczyn, Gmina Wólka, Gmina Mełgiew, Gmina Rybczewice, Gmina Gorzków, Gmina Łęczna, Gmina Ludwin, Gmina Milejów, Gmina Krasnystaw oraz Miasto Krasnystaw.

Głównym celem projektu jest poprawa spójności Obszaru Funkcjonalnego Szlaku Jana III Sobieskiego poprzez wspieranie rozwiązań funkcjonalnych w zakresie turystyki, przetwórstwa  i energetyki. 

Celem szczegółowym jest zwiększenie funkcjonalności zagospodarowania przestrzennego Obszaru Funkcjonalnego Szlaku Jana III Sobieskiego w dziedzinie turystyki, przetwórstwa i energetyki.

Projekt umożliwi gminom partnerskim przygotowanie dokumentacji pogłębionych dla inwestycji kluczowych. Dla Miasta Krasnystaw inwestycją kluczową jest rewitalizacja rejonu ul. Zaułek Nadrzeczny. Oznacza to, że w ramach projektu zostanie dofinansowane przygotowanie dokumentacji technicznej rejonu ul. Zaułek Nadrzeczny obejmujące m.in. program funkcjonalno-użytkowy, projekty budowlane, studium wykonalności i SIWZ inwestycji.

Podczas prac nad projektem powstanie „Zintegrowana Strategia Rozwoju Obszaru Szlaku Jana III Sobieskiego w zakresie kształtowania przestrzeni publicznej” oraz powiązane z nią plany operacyjne w zakresie turystyki, przetwórstwa i energetyki. Ramy instytucjonalne partnerstwu nada powstałe stowarzyszenie, którego zadaniem będzie monitorowanie oraz planowanie rozwoju partnerstwa w ramach Obszaru Funkcjonalnego Szlaku Jana III Sobieskiego.

Założeniem projektu jest czynne włączenie mieszkańców i przedstawicieli organizacji pozarządowych w planowanie przyszłości Obszaru Szlaku Jana III Sobieskiego poprzez m.in. umożliwienie im wyrażenia pomysłów i obaw w trakcie konsultacji społecznych. Konsultacje społeczne prowadzone będą przy pomocy różnych technik – w naszym mieście metodą planowania partycypacyjnego. Podsumowaniem konsultacji społecznych będzie utworzony w ramach projektu „Plan komunikacji i konsultacji społecznych na terenie Obszaru Funkcjonalnego Szlaku Jana III Sobieskiego”.

Kwota dofinansowania dla Miasta Krasnystaw wynosi 197 840,00 zł, co stanowi 7,4% łącznej wartości projektu w wysokości 2 643 240,00 zł. Projekt współfinansowany jest z funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego pochodzących z Islandii, Lichtensteinu i Norwegii.

[strona na temat projektu: www.ofszlaksobieskiego.pl]
Kalendarz

Galeria