Sesje

Posiedzenie połaczonych Stałych Komisji Rady Miasta

Krasnystaw, dnia  29 listopada 2017 r.ZAPROSZENIE


Uprzejmie zapraszam na posiedzenie połączonych Stałych Komisji Rady Miasta Krasnystaw, które odbędzie się 7 grudnia 2017 r. /czwartek/ o godz. 13:00 w sali obrad Urzędu Miasta Krasnystaw,  Plac 3  Maja 29.


Porządek posiedzenia:

1. Opiniowanie projektu budżetu Miasta Krasnystaw na 2018 r.

2. Wolne wnioski i sprawy różne.


Przewodniczący Rady Miasta

/-/  Janusz Rzepka


XXXI Sesja Rady Miasta

                                                                         Krasnystaw, dnia 22 listopada 2017 r.

                                                                     

                                                                   ZAPROSZENIE


Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w XXXI sesji Rady Miasta Krasnystaw, która odbędzie się w dniu 29 listopada 2017 r. /środa/ o godz. 11:00, w sali obrad Urzędu Miasta Krasnystaw, przy Plac 3 Maja 29.

Porządek obrad:

1.    Otwarcie obrad sesji.

2.    Przyjęcie porządku obrad.

3.    Przyjęcie protokołu z obrad XXX sesji.

4.    Informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych miedzy sesjami.

5.    Informacja Przewodniczących o działaniach podejmowanych między sesjami.

6.    Informacja Burmistrza Krasnegostawu o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.

7.    Interpelacje i zapytania radnych.

8.    Podjęcie uchwał:

a)    w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krasnystaw;

b)    w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta na 2017 rok;

c)    zmieniająca Uchwałę Nr XXI/175/2016 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2017 r.;

d)    w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie;

e)    w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie  kolejnych umów dzierżawy i najmu na okres do trzech lat;

f)    w sprawie Programu Współpracy Miasta Krasnystaw z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r.;

g)    w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza w Krasnymstawie w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową nr 1 im. Adama Mickiewicza w Krasnymstawie;

h)    w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół nr 4 im. Jana Pawła II w Krasnymstawie w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową nr 4 im. Jana Pawła II w Krasnymstawie;

i)    w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół nr 5 im. Orląt Lwowskich w Krasnymstawie w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową nr 5 im. Orląt Lwowskich w Krasnymstawie;

j)    zmieniająca uchwałę w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Krasnystaw w 2017 roku;

k)    w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulicy: Wspólnej, Łąkowej, Topolowej, Bocianiej, Rybiej, Kołowrót i  Kościuszki w Krasnymstawie;

9.    Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Mieście Krasnystaw za rok szkolny 2016/2017.

10.    Informacja dotycząca analizy złożonych oświadczeń majątkowych za 2016 r.

11.    Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych ujętych w planie budżetu Miasta na  2017 r.

12.    Zgłaszanie wniosków przez Komisje Rady Miasta.

13.    Wolne wnioski i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta.

14.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

15.    Zakończenie obrad sesji.

                                                                                 PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA  

                                                                                              /-/ Janusz Rzepka

XXX sesja Rady Miasta Krasnystaw

Krasnystaw, dnia 28 września 2017 r.

WA. 0002.XXX.2017

ZAPROSZENIE

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w XXX sesji Rady Miasta Krasnystaw, która odbędzie się w dniu 6 października 2017 r. /piątek/ o godz. 10:00, w sali obrad Urzędu Miasta Krasnystaw, przy Plac 3 Maja 29.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXIX sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych miedzy sesjami.
 5. Informacja Przewodniczących o działaniach podejmowanych między sesjami.
 6. Informacja Burmistrza Krasnegostawu o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Podjęcie uchwał:
a)      w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krasnystaw;
b)      w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta na 2017 rok;
c)      zmieniająca Uchwałę Nr XXI/175/2016 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie
         udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2017 r.;
d)     w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Czersk;
e)     w sprawie aplikowania Miasta Krasnystaw o środki z Regionalnego Programu Operacyjnego
        Województwa Lubelskiego 2014-2020 w ramach Działania 13.3  Rewitalizacja obszarów miejskich;
 1. Informacja z realizacji budżetu Miasta za I półrocze 2017 r.
 2. Informacja z wykonania planu finansowego Krasnostawskiego Domu Kultury za I półrocze 2017 r.
 3. Informacja z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2017 r.
 4. Sprawozdanie z organizacji imprezy „Chmielaki Krasnostawskie” w 2017 r.
 5. Zgłaszanie wniosków przez Komisje Rady Miasta.
 6. Wolne wnioski i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta.
 7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 8. Zakończenie obrad sesji.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA

/-/ Janusz Rzepka

XXIX sesji Rady Miasta Krasnystaw

                                                                                                                  Krasnystaw, dnia 7 września 2017 r.

                              

                                                                                      ZAPROSZENIE


Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w XXIX sesji Rady Miasta Krasnystaw, która odbędzie się w dniu 15 września 2017 r. /piątek/ o godz. 9:00, w sali obrad Urzędu Miasta Krasnystaw, przy Plac 3 Maja 29.

Porządek obrad:

Otwarcie obrad sesji.

Podsumowanie konkursu „Mój piękny balkon, posesja”.

Przyjęcie porządku obrad.

Przyjęcie protokołu z obrad XXVIII sesji.

Informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych miedzy sesjami.

Informacja Przewodniczących o działaniach podejmowanych między sesjami.

Informacja Burmistrza Krasnegostawu o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.

Interpelacje i zapytania radnych.

Podjęcie uchwał:

a)      w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krasnystaw;

b)      w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta na 2017 rok;

c)      zmieniająca Uchwałę Nr XXI/175/2016  Rady Miasta Krasnystaw z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2017 r.;

d)      zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Krasnystaw;

e)      zmieniająca uchwałę w sprawie  szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

f)        w sprawie  udzielenia w 2018 roku pomocy finansowej dla Województwa Lubelskiego;

g)      w sprawie aplikowania Miasta Krasnystaw o środki z programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”;

h)      zmieniająca uchwałę w sprawie powołania i nadania statutu Młodzieżowej Radzie Miasta Krasnystaw.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 czerwca 2017 roku.

11.  Zgłaszanie wniosków przez Komisje Rady Miasta.

12.  Wolne wnioski i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta.

13.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Zakończenie obrad sesji.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA  

                                                                                                                                                /-/   Janusz Rzepka

XXVIII Sesja Rady Miasta

Krasnystaw, dnia 20 lipca 2017 r.


ZAPROSZENIE

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w XXVIII sesji Rady Miasta Krasnystaw, która odbędzie się w dniu 27 lipca 2017 r. /czwartek/ o godz. 10:00, w sali obrad Urzędu Miasta Krasnystaw, przy Plac 3 Maja 29.


Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XXVI i XXVII sesji.
4. Informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych miedzy sesjami.
5. Informacja Przewodniczących komisji o działaniach podejmowanych między sesjami.
6. Informacja Burmistrza Krasnegostawu o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Podjęcie uchwał:
a)    w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krasnystaw;
b)    w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta na 2017 rok;
c)    zmieniająca Uchwałę Nr III/3/2014 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Krasnystaw;
d)    w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 1 września 2017 roku do 31 sierpnia 2018 roku;
9. Zgłaszanie wniosków przez Komisje Rady Miasta.
10. Wolne wnioski i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta.
11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
12. Zakończenie obrad sesji.


PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA 


/-/  Janusz Rzepka

XXVI Sesja Rady Miasta Krasnytsaw

Krasnystaw, dnia 13 czerwca 2017 r.


ZAPROSZENIE


Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w XXVI sesji Rady Miasta Krasnystaw, która odbędzie się w dniu 22 czerwca 2017 r. /czwartek/ o godz. 10:00, w sali obrad Urzędu Miasta Krasnystaw, przy Plac 3 Maja 29.


Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XXV sesji.
4. Informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych między sesjami.
5. Informacja Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych między sesjami.
6. Informacja Burmistrza Krasnegostawu o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
7. Interpelacje i zapytania.
8. Ocena sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Krasnystaw za rok 2016 i udzielenie absolutorium Burmistrzowi Krasnegostawu.
9 Podjęcie uchwał:
a) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krasnystaw;
b) w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta na 2017 rok;
c) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic: Poniatowskiego, Szkolnej i Kościuszki w Krasnymstawie;
10. Informacja z działalności spółek Gminy Miasto Krasnystaw za 2016 r. i zamierzenia na rok 2017:
- Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych „KRAS-EKO” Spółka z o.o. w Wincentowie,
- Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Krasnymstawie,
- Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie.
11. Informacja na temat zamierzeń organizacyjnych szkół i przedszkoli dla których organem prowadzącym jest Miasto Krasnystaw dotyczące przygotowania do nowego roku szkolnego 2017/2018.
12. Informacja na temat wypoczynku letniego dla młodzieży szkolnej w 2017 roku.
13. Zgłaszanie wniosków przez Komisje Rady Miasta.
14. Wolne wnioski i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta.
15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
16. Zakończenie obrad sesji.


PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA

/-/ EDWARD  KAWĘCKI

XXV Sesja Rady Miasta

Krasnystaw, dnia 17 maja 2017 r.         

                                                                     ZAPROSZENIE

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w XXV sesji Rady Miasta Krasnystaw, która odbędzie się w dniu 25 maja 2017 r. /czwartek/ o godz. 1030, w sali obrad Urzędu Miasta Krasnystaw, przy Plac 3 Maja 29.

Porządek obrad:

1.    Otwarcie obrad sesji.

2.    Przyjęcie porządku obrad sesji.

3.    Przyjęcie protokołu z obrad XXIV sesji.

4.    Informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych między sesjami.

5.    Informacja Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych między sesjami.

6.    Informacja Burmistrza Krasnegostawu o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.

7.    Interpelacje i zapytania.

8.    Podjęcie uchwał: 

a)    w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krasnystaw;

b)    w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta na 2017 rok;

9.    Informacja o stanie  bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta i powiatu krasnostawskiego za 2016 r.

10.     Informacja o bezpieczeństwie przeciwpożarowym w Mieście Krasnystaw za 2016 r.

11.    Sprawozdanie z działalności  Straży Miejskiej za 2016 r.

12.    Sprawozdanie z działalności OSP KSRG Krakowskie Przedmieście za rok 2016 r.

13.    Sprawozdanie z działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Zastawiu za 2016 r.

14.    Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2016 r. oraz zamierzenia na 2017 r.

15.    Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2016 dla Miasta Krasnystaw.

16.    Informacja z pracy Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2016 r.

17.    Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Miasta Krasnystaw z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  w zakresie realizacji zadań publicznych miasta w  2016 r.

18.    Zgłaszanie wniosków przez Komisje Rady Miasta.

19.    Wolne wnioski i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta.

20.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

21.    Zakończenie obrad sesji.

                                                                                                   PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA

                                                                                                        /-/  EDWARD  KAWĘCKI
Kalendarz

Galeria