Sesje

XXX sesja Rady Miasta Krasnystaw

Krasnystaw, dnia 28 września 2017 r.

WA. 0002.XXX.2017

ZAPROSZENIE

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w XXX sesji Rady Miasta Krasnystaw, która odbędzie się w dniu 6 października 2017 r. /piątek/ o godz. 10:00, w sali obrad Urzędu Miasta Krasnystaw, przy Plac 3 Maja 29.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXIX sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych miedzy sesjami.
 5. Informacja Przewodniczących o działaniach podejmowanych między sesjami.
 6. Informacja Burmistrza Krasnegostawu o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Podjęcie uchwał:
a)      w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krasnystaw;
b)      w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta na 2017 rok;
c)      zmieniająca Uchwałę Nr XXI/175/2016 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie
         udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2017 r.;
d)     w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Czersk;
e)     w sprawie aplikowania Miasta Krasnystaw o środki z Regionalnego Programu Operacyjnego
        Województwa Lubelskiego 2014-2020 w ramach Działania 13.3  Rewitalizacja obszarów miejskich;
 1. Informacja z realizacji budżetu Miasta za I półrocze 2017 r.
 2. Informacja z wykonania planu finansowego Krasnostawskiego Domu Kultury za I półrocze 2017 r.
 3. Informacja z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2017 r.
 4. Sprawozdanie z organizacji imprezy „Chmielaki Krasnostawskie” w 2017 r.
 5. Zgłaszanie wniosków przez Komisje Rady Miasta.
 6. Wolne wnioski i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta.
 7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 8. Zakończenie obrad sesji.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA

/-/ Janusz Rzepka

XXIX sesji Rady Miasta Krasnystaw

                                                                                                                  Krasnystaw, dnia 7 września 2017 r.

                              

                                                                                      ZAPROSZENIE


Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w XXIX sesji Rady Miasta Krasnystaw, która odbędzie się w dniu 15 września 2017 r. /piątek/ o godz. 9:00, w sali obrad Urzędu Miasta Krasnystaw, przy Plac 3 Maja 29.

Porządek obrad:

Otwarcie obrad sesji.

Podsumowanie konkursu „Mój piękny balkon, posesja”.

Przyjęcie porządku obrad.

Przyjęcie protokołu z obrad XXVIII sesji.

Informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych miedzy sesjami.

Informacja Przewodniczących o działaniach podejmowanych między sesjami.

Informacja Burmistrza Krasnegostawu o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.

Interpelacje i zapytania radnych.

Podjęcie uchwał:

a)      w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krasnystaw;

b)      w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta na 2017 rok;

c)      zmieniająca Uchwałę Nr XXI/175/2016  Rady Miasta Krasnystaw z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2017 r.;

d)      zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Krasnystaw;

e)      zmieniająca uchwałę w sprawie  szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

f)        w sprawie  udzielenia w 2018 roku pomocy finansowej dla Województwa Lubelskiego;

g)      w sprawie aplikowania Miasta Krasnystaw o środki z programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”;

h)      zmieniająca uchwałę w sprawie powołania i nadania statutu Młodzieżowej Radzie Miasta Krasnystaw.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 czerwca 2017 roku.

11.  Zgłaszanie wniosków przez Komisje Rady Miasta.

12.  Wolne wnioski i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta.

13.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Zakończenie obrad sesji.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA  

                                                                                                                                                /-/   Janusz Rzepka

XXVIII Sesja Rady Miasta

Krasnystaw, dnia 20 lipca 2017 r.


ZAPROSZENIE

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w XXVIII sesji Rady Miasta Krasnystaw, która odbędzie się w dniu 27 lipca 2017 r. /czwartek/ o godz. 10:00, w sali obrad Urzędu Miasta Krasnystaw, przy Plac 3 Maja 29.


Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XXVI i XXVII sesji.
4. Informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych miedzy sesjami.
5. Informacja Przewodniczących komisji o działaniach podejmowanych między sesjami.
6. Informacja Burmistrza Krasnegostawu o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Podjęcie uchwał:
a)    w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krasnystaw;
b)    w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta na 2017 rok;
c)    zmieniająca Uchwałę Nr III/3/2014 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Krasnystaw;
d)    w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 1 września 2017 roku do 31 sierpnia 2018 roku;
9. Zgłaszanie wniosków przez Komisje Rady Miasta.
10. Wolne wnioski i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta.
11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
12. Zakończenie obrad sesji.


PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA 


/-/  Janusz Rzepka

XXVI Sesja Rady Miasta Krasnytsaw

Krasnystaw, dnia 13 czerwca 2017 r.


ZAPROSZENIE


Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w XXVI sesji Rady Miasta Krasnystaw, która odbędzie się w dniu 22 czerwca 2017 r. /czwartek/ o godz. 10:00, w sali obrad Urzędu Miasta Krasnystaw, przy Plac 3 Maja 29.


Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XXV sesji.
4. Informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych między sesjami.
5. Informacja Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych między sesjami.
6. Informacja Burmistrza Krasnegostawu o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
7. Interpelacje i zapytania.
8. Ocena sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Krasnystaw za rok 2016 i udzielenie absolutorium Burmistrzowi Krasnegostawu.
9 Podjęcie uchwał:
a) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krasnystaw;
b) w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta na 2017 rok;
c) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic: Poniatowskiego, Szkolnej i Kościuszki w Krasnymstawie;
10. Informacja z działalności spółek Gminy Miasto Krasnystaw za 2016 r. i zamierzenia na rok 2017:
- Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych „KRAS-EKO” Spółka z o.o. w Wincentowie,
- Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Krasnymstawie,
- Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie.
11. Informacja na temat zamierzeń organizacyjnych szkół i przedszkoli dla których organem prowadzącym jest Miasto Krasnystaw dotyczące przygotowania do nowego roku szkolnego 2017/2018.
12. Informacja na temat wypoczynku letniego dla młodzieży szkolnej w 2017 roku.
13. Zgłaszanie wniosków przez Komisje Rady Miasta.
14. Wolne wnioski i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta.
15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
16. Zakończenie obrad sesji.


PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA

/-/ EDWARD  KAWĘCKI

XXV Sesja Rady Miasta

Krasnystaw, dnia 17 maja 2017 r.         

                                                                     ZAPROSZENIE

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w XXV sesji Rady Miasta Krasnystaw, która odbędzie się w dniu 25 maja 2017 r. /czwartek/ o godz. 1030, w sali obrad Urzędu Miasta Krasnystaw, przy Plac 3 Maja 29.

Porządek obrad:

1.    Otwarcie obrad sesji.

2.    Przyjęcie porządku obrad sesji.

3.    Przyjęcie protokołu z obrad XXIV sesji.

4.    Informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych między sesjami.

5.    Informacja Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych między sesjami.

6.    Informacja Burmistrza Krasnegostawu o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.

7.    Interpelacje i zapytania.

8.    Podjęcie uchwał: 

a)    w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krasnystaw;

b)    w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta na 2017 rok;

9.    Informacja o stanie  bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta i powiatu krasnostawskiego za 2016 r.

10.     Informacja o bezpieczeństwie przeciwpożarowym w Mieście Krasnystaw za 2016 r.

11.    Sprawozdanie z działalności  Straży Miejskiej za 2016 r.

12.    Sprawozdanie z działalności OSP KSRG Krakowskie Przedmieście za rok 2016 r.

13.    Sprawozdanie z działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Zastawiu za 2016 r.

14.    Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2016 r. oraz zamierzenia na 2017 r.

15.    Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2016 dla Miasta Krasnystaw.

16.    Informacja z pracy Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2016 r.

17.    Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Miasta Krasnystaw z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  w zakresie realizacji zadań publicznych miasta w  2016 r.

18.    Zgłaszanie wniosków przez Komisje Rady Miasta.

19.    Wolne wnioski i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta.

20.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

21.    Zakończenie obrad sesji.

                                                                                                   PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA

                                                                                                        /-/  EDWARD  KAWĘCKI

XXIV Sesja Rady Miasta Krasnystaw

                                                                                                                           Krasnystaw, dnia 22 marca 2017 r.
          

                                                                                       ZAPROSZENIE

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w XXIV sesji Rady Miasta Krasnystaw, która odbędzie się w dniu 30 marca 2017 r. /czwartek/ o godz. 1000, w sali obrad Urzędu Miasta Krasnystaw, przy Plac 3 Maja 29.

Porządek obrad:

1.    Otwarcie obrad sesji.

2.    Przyjęcie porządku obrad sesji.

3.    Przyjęcie protokołu z obrad XXIII sesji.

4.    Informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych między sesjami.

5.    Informacja Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych między sesjami.

6.    Informacja Burmistrza Krasnegostawu o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.

7.    Interpelacje i zapytania.

8.    Podjęcie uchwał: 

a)    zmieniająca Uchwałę Nr XXI/175/2016 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2017r.

b)    w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krasnystaw;

c)    w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta na 2017 rok;

d)    w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Krasnostawskiego na 2018 rok;

e)    w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Miasta Krasnystaw w charakterze partnera wiodącego do przygotowania i realizacji projektu wspólnie z Syntea S.A;

f)    w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Miasta Krasnystaw do przygotowania i realizacji projektów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020;

g)    w sprawie przyjęcia “Miejskiego Programu Rewitalizacji Miasta Krasnystaw na lata 2016-2023”;

h)    w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego;

i)    w sprawie nadania imienia Przedszkolu Nr 8 w Krasnymstawie.

9.    Sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych za 2016 r. Krasnostawskiego Domu Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej.

10.    Informacja z działalności za 2016 r. Krasnostawskiego Domu Kultury oraz zamierzenia na 2017 r.

11.     Informacja z działalności za 2016 r. Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz zamierzenia na 2017 r.

12.    Informacja o pracy Rady Seniorów Miasta Krasnystaw.

13.    Sprawozdanie z działań na rzecz promocji Miasta za 2016 r.

14.    Sprawozdanie z działalności Centrum Integracji Społecznej za 2016 r. i zamierzenia na rok 2017.

15.     Zamierzenia techniczne szkół i przedszkoli dla których organem prowadzącym jest Miasto Krasnystaw dotyczące przygotowania do nowego roku szkolnego 2017/2018.

16.    Zgłaszanie wniosków przez Komisje Rady Miasta.

17.    Wolne wnioski i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta.

18.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

19.    Zakończenie obrad sesji.

                                                                                                            PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA

                                                                                                                    /-/ EDWARD  KAWĘCKI

XXIII Sesja Rady Miasta Krasnystaw

                                                                                                     Krasnystaw, dnia 22 lutego 2017 r.
    
                                                                         ZAPROSZENIE


Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału XXIII Sesji Rady Miasta Krasnystaw, które odbędzie się w dniu 2 marca 2017 r. /czwartek/ o godz. 11:00, w sali obrad Urzędu Miasta Krasnystaw, przy Plac 3 Maja 29.

Porządek obrad:
1.    Otwarcie obrad sesji.
2.    Przyjęcie porządku obrad sesji.
3.    Przyjęcie protokołu z obrad XXII sesji.
4.    Informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych między sesjami.
5.    Informacja Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych między sesjami.
6.    Informacja Burmistrza Krasnegostawu o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
7.    Interpelacje i zapytania.
8.    Podjęcie uchwał: 
a)    zmieniająca Uchwałę Nr XII/175/2016 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2017r.
b)    w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krasnystaw;
c)    w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta na 2017 rok;
d)    w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy i najmu na okres do trzech lat;
e)    w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości na czas nieoznaczony;
f)    w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej w celu opiniowania wniosków o najem lokali mieszkalnych i socjalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Krasnystaw;
g)    w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Krasnystaw w 2017 roku;
h)    w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Miasto Krasnystaw;
i)    w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym szkoły do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Krasnystaw dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem;
j)    w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego;
k)    w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania.
9.    Sytuacja na rynku pracy w mieście Krasnystaw wg stanu na dzień 31.12.2016r.
10.    Informacja z działalności za 2016 r. Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz zamierzenia na 2017 r.
11.    Sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy za 2016 r.
12.    Zgłaszanie wniosków przez Komisje Rady Miasta.
13.    Wolne wnioski i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta.
14.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
15.    Zakończenie obrad sesji.
                                                                                          PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA

                                                                                               /-/ EDWARD  KAWĘCKIKalendarz

Galeria