Sesje

XXXVII Sesja Rady Miasta Krasnystaw, która odbędzie się w dniu 29 czerwca 2018 r.

Krasnystaw, dnia 22 czerwca 2018 r.

WA. 0002.XXXVII.2018


ZAPROSZENIE

 Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w XXXVII sesji Rady Miasta Krasnystaw, która odbędzie się w dniu 29 czerwca 2018 r. /piątek/ o godz. 9:00, w sali obrad Urzędu Miasta Krasnystaw, przy Plac 3 Maja 29.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXVI sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych między sesjami.
 5. Informacja Przewodniczących komisji o działaniach podejmowanych między sesjami.
 6. Informacja Burmistrza Krasnegostawu o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Ocena sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Krasnystaw za rok 2017 i udzielenie absolutorium Burmistrzowi Krasnegostawu.
 9. Podjęcie uchwał:

a)      w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krasnystaw;

b)      w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta na 2018 rok;

c) w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych oraz ustalenia szczegółowych zasad usytuowania na terenie miasta Krasnystaw miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych;

d)     w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centralnej części miasta w rejonie ulic: Sikorskiego, Okrzei Mickiewicza, Poniatowskiego i Kościuszki w Krasnymstawie;

e)      w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla  Burmistrza Krasnegostawu;

f)       w sprawie nadania godności Honorowego Obywatela Miasta Krasnystaw;

g)      w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Krasnegostawu;

 1. Informacja na temat zamierzeń organizacyjnych szkół i przedszkoli  dla których organem prowadzącym jest Miasto Krasnystaw dotyczące przygotowania do nowego roku szkolnego 2018/2019.
 2. Informacja na temat wypoczynku letniego dla młodzieży szkolnej w 2018 r.
 3. Zgłaszanie wniosków przez Komisje Rady Miasta.
 4. Wolne wnioski i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta.
 5. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 6. Zakończenie obrad sesji.

  

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA

/-/ Janusz Rzepka


XXXIV SESJA RADY MIASTA KRASNYSTAW

Krasnystaw, dnia 8 marca 2018 r.

WA. 0002.XXXIV.2018

ZAPROSZENIE


Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w XXXIV sesji Rady Miasta Krasnystaw, która odbędzie się w dniu 15 marca 2018 r. /czwartek/ o godz. 10:00, w sali obrad Urzędu Miasta Krasnystaw, przy Plac 3 Maja 29.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXIV sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych między sesjami.
 5. Informacja Przewodniczących komisji o działaniach podejmowanych między sesjami.
 6. Informacja Burmistrza Krasnegostawu o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Podjęcie uchwał:

a)      w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krasnystaw;

b)      w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta na 2018 rok;

c)      w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2018 r.;

d)      w sprawie ustanowienia tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Krasnystaw” oraz przyjęcia zasad i trybu nadawania oraz pozbawiania tego tytułu;

e)      w sprawie zasad używania herbu Miasta Krasnystaw;

f)       w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Krasnystaw w 2018 r.;

g)      w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic: Rejowieckiej, Gospodarczej, Torowej, Kwiatowej i Witosa w Krasnymstawie;

h)      w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości na okres powyżej 3 lat;

i)       w sprawie podziału Miasta Krasnystaw na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

j)       zmieniająca uchwałę Nr IX/72/2011 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie przystąpienia Miasta Krasnystaw do Lokalnej Organizacja Turystycznej „Krasnystaw – Wrota Roztocza”

 1. Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych za 2017 r. Krasnostawskiego Domu Kultury.
 2. Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych za 2017 r. Miejskiej Biblioteki Publicznej.
 3. Informacja z działalności za 2017 r. Krasnostawskiego Domu Kultury oraz zamierzenia na 2018 r.
 4. Informacja z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz zamierzenia na 2018 r.
 5. Sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy za 2017 r.
 6. Informacja z działalności za 2017 r. Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz zamierzenia na 2018 r.
 7. Informacja o sytuacji na rynku pracy w mieście Krasnystaw wg stanu na dzień 31.12.2017 r.
 8. Zgłaszanie wniosków przez Komisje Rady Miasta.
 9. Wolne wnioski i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta.
 10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 11. Zakończenie obrad sesji.
PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA


/-/  Janusz Rzepka

II Sesja Młodzieżowej Rady Miasta Krasnystaw

Krasnystaw, 05 marca 2018 r.Z A P R O S Z E N I E


Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w obradach II SESJI Młodzieżowej Rady Miasta Krasnystaw, która odbędzie się w dniu 9 marca 2018 r./piątek / o godz. 1200, w sali obrad Urzędu Miasta Krasnystaw, przy ul. Plac 3 Maja 29.


Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad sesji.

2.       Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

3.      Informacja z działalności Młodzieżowej Rady Miasta w okresie między sesjami.

4. Wręczenie zaświadczenia o wyborze na radnego.

5. Złożenie ślubowania przez radnego.

6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

7. Wybór Wiceprzewodniczącego Młodzieżowej Rady Miasta Krasnystaw IV kadencji.

1/ zgłaszanie kandydatów,

2/ przeprowadzenie głosowania,

3/ podjęcie uchwały stwierdzającej wybór.

8. Analiza oferty zajęć kulturalno – edukacyjnych Krasnostawskiego Domu Kultury.

9. Analiza oferty zajęć sportowo – rekreacyjnych Miejskiego Ośrodka Sporu i Rekreacji

w Krasnymstawie.

10. Analiza oferty Miejskiej Biblioteki Publicznej w Krasnymstawie.

11. Interpelacje, wolne wnioski i sprawy różne.

12. Zakończenie obrad sesji.


Przewodnicząca

Młodzieżowej Rady Miasta

/-/ Natalia Sulkowska

XXXIII SESJA RADY MIASTA KRASNYSTAW

Krasnystaw 12  lutego 2018 r.

ZAPROSZENIE


Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w XXXIII sesji Rady Miasta Krasnystaw, która odbędzie się w dniu 15 lutego 2018 r. /czwartek/ o godz. 9:00, w sali obrad Urzędu Miasta Krasnystaw, przy Plac 3 Maja 29.

Czytaj więcej...

Posiedzenie połaczonych Stałych Komisji Rady Miasta

Krasnystaw, dnia  29 listopada 2017 r.ZAPROSZENIE


Uprzejmie zapraszam na posiedzenie połączonych Stałych Komisji Rady Miasta Krasnystaw, które odbędzie się 7 grudnia 2017 r. /czwartek/ o godz. 13:00 w sali obrad Urzędu Miasta Krasnystaw,  Plac 3  Maja 29.


Porządek posiedzenia:

1. Opiniowanie projektu budżetu Miasta Krasnystaw na 2018 r.

2. Wolne wnioski i sprawy różne.


Przewodniczący Rady Miasta

/-/  Janusz Rzepka


XXXI Sesja Rady Miasta

                                                                         Krasnystaw, dnia 22 listopada 2017 r.

                                                                     

                                                                   ZAPROSZENIE


Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w XXXI sesji Rady Miasta Krasnystaw, która odbędzie się w dniu 29 listopada 2017 r. /środa/ o godz. 11:00, w sali obrad Urzędu Miasta Krasnystaw, przy Plac 3 Maja 29.

Porządek obrad:

1.    Otwarcie obrad sesji.

2.    Przyjęcie porządku obrad.

3.    Przyjęcie protokołu z obrad XXX sesji.

4.    Informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych miedzy sesjami.

5.    Informacja Przewodniczących o działaniach podejmowanych między sesjami.

6.    Informacja Burmistrza Krasnegostawu o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.

7.    Interpelacje i zapytania radnych.

8.    Podjęcie uchwał:

a)    w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krasnystaw;

b)    w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta na 2017 rok;

c)    zmieniająca Uchwałę Nr XXI/175/2016 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2017 r.;

d)    w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie;

e)    w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie  kolejnych umów dzierżawy i najmu na okres do trzech lat;

f)    w sprawie Programu Współpracy Miasta Krasnystaw z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r.;

g)    w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza w Krasnymstawie w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową nr 1 im. Adama Mickiewicza w Krasnymstawie;

h)    w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół nr 4 im. Jana Pawła II w Krasnymstawie w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową nr 4 im. Jana Pawła II w Krasnymstawie;

i)    w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół nr 5 im. Orląt Lwowskich w Krasnymstawie w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową nr 5 im. Orląt Lwowskich w Krasnymstawie;

j)    zmieniająca uchwałę w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Krasnystaw w 2017 roku;

k)    w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulicy: Wspólnej, Łąkowej, Topolowej, Bocianiej, Rybiej, Kołowrót i  Kościuszki w Krasnymstawie;

9.    Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Mieście Krasnystaw za rok szkolny 2016/2017.

10.    Informacja dotycząca analizy złożonych oświadczeń majątkowych za 2016 r.

11.    Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych ujętych w planie budżetu Miasta na  2017 r.

12.    Zgłaszanie wniosków przez Komisje Rady Miasta.

13.    Wolne wnioski i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta.

14.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

15.    Zakończenie obrad sesji.

                                                                                 PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA  

                                                                                              /-/ Janusz Rzepka

XXX sesja Rady Miasta Krasnystaw

Krasnystaw, dnia 28 września 2017 r.

WA. 0002.XXX.2017

ZAPROSZENIE

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w XXX sesji Rady Miasta Krasnystaw, która odbędzie się w dniu 6 października 2017 r. /piątek/ o godz. 10:00, w sali obrad Urzędu Miasta Krasnystaw, przy Plac 3 Maja 29.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXIX sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych miedzy sesjami.
 5. Informacja Przewodniczących o działaniach podejmowanych między sesjami.
 6. Informacja Burmistrza Krasnegostawu o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Podjęcie uchwał:
a)      w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krasnystaw;
b)      w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta na 2017 rok;
c)      zmieniająca Uchwałę Nr XXI/175/2016 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie
         udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2017 r.;
d)     w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Czersk;
e)     w sprawie aplikowania Miasta Krasnystaw o środki z Regionalnego Programu Operacyjnego
        Województwa Lubelskiego 2014-2020 w ramach Działania 13.3  Rewitalizacja obszarów miejskich;
 1. Informacja z realizacji budżetu Miasta za I półrocze 2017 r.
 2. Informacja z wykonania planu finansowego Krasnostawskiego Domu Kultury za I półrocze 2017 r.
 3. Informacja z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2017 r.
 4. Sprawozdanie z organizacji imprezy „Chmielaki Krasnostawskie” w 2017 r.
 5. Zgłaszanie wniosków przez Komisje Rady Miasta.
 6. Wolne wnioski i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta.
 7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 8. Zakończenie obrad sesji.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA

/-/ Janusz Rzepka
Kalendarz

Galeria