Ekologia

Miasto podejmuje liczne inicjatywy ekorozwojowe. W trosce o środowisko naturalne na terenie Krasnegostawu prowadzone są inwestycje i działania proekologiczne w gospodarce odpadami m.in. selektywna zbiórka odpadów, zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, utworzono także Stały Punkt Zbierania Elektrośmieci. Dzięki zakupowi nowoczesnych urządzeń możliwe jest prowadzenie odzysku surowców wtórnych i produkcji paliwa zastępczego, co pozwala na alternatywny sposób zagospodarowania odpadów poprzez odzysk energii cieplnej a jednocześnie odstąpienie od ich składowania. Wiele z miejskich inwestycji budowlanych wyposażanych jest w kolektory słoneczne. Od 2001 r. Krasnystaw prowadzi proekologiczną gospodarkę komunalną kierując nowoczesną oczyszczalnią ścieków, realizując rekultywację tymczasowego miejskiego składowiska odpadów komunalnych i modernizację Stacji Uzdatniania Wody oraz stale rozbudowując sieć kanalizacji sanitarnej. W 2003 roku Miasto zostało laureatem Narodowego Konkursu Ekologicznego „Gmina Przyjazna Środowisku” organizowanego pod patronatem prezydenta RP, a od 2007 r. posiada tytuł „Mecenas Polskiej Ekologii”.

W ramach edukacji ekologicznej wśród uczniów krasnostawskich przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów cyklicznie prowadzone są zajęcia środowiskowe w terenie, spartakiady ekologiczne, plenery malarskie, turnieje wiedzy i konkursy o tematyce przyrodniczej m.in. „Sprzątanie Świata”, „Dzień Ziemi”, „Dzień Bez Samochodu”, czy „Spotkania z Przyrodą”. Młodzież aktywnie uczestniczy w zbiórkach surowców wtórnych oraz nasadzaniu nowych drzew i krzewów, co jednocześnie przyczynia się do zwiększenia ilości terenów zielonych na terenie Miasta. W obrębie Krasnegostawu znajdują się ścieżki przyrodnicze i dydaktyczne oraz pomniki przyrody. Od kilku lat Krasnystaw ściśle współpracuje z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie przy organizacji wszelkiego typu akcji, konkursów i projektów proekologicznych.

Krasnystaw leży w otulinie Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego położonego na obszarze Działów Grabowieckich, najwyższej części Wyżyny Lubelskiej. Niepowtarzalny krajobraz tworzy urozmaicona rzeźba terenu z mozaiką pól i lasów oraz głębokich lessowych wąwozów. Skierbieszowski Park Krajobrazowy zajmuje powierzchnię 35488 ha, a wraz z otuliną 47967 ha. Lasy stanowią 20% jego powierzchni. Dominuje w nich dąb i buk, a towarzyszą im grab, brzoza brodawkowata i lipa. Największe kompleksy to „Pańska Dolina”, „Orłów”, „Bończa”, „Surhów”, „Łaziska” i „Zabytów”. Na terenie Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego znajdują się dwa rezerwaty: Broczówka (6,17 ha) i Głęboka Dolina (289,12 ha). W rezerwacie Broczówka chronione są murawy oraz fragment lasów ze zbiorowiskami roślinności kserotermicznej. Rezerwat Głęboka Dolina chroni urozmaicony krajobraz z dolinami i wąwozami porośniętymi lasami jaworowo-dębowymi z bukiem. Faunę parku reprezentują rzadkie gatunki ptaków takie jak np. myszołów, błotnik stawowy, płomykówka, bocian czarny, perkozy, rybitwa czarna i łabędź niemy. Spośród ssaków, najciekawsze występujące na terenie parku to ryjówka aksamitna, chomik europejski, łasica, bóbr i wydra. Spośród gadów i płazów łatwo tu spotkać jaszczurkę zwinkę, padalca czy zaskrońca oraz żabę trawną i zieloną.
Kalendarz

Galeria