BUDŻET OBYWATELSKI 2019


Kolejny rok z rzędu zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych w sprawie „budżetu obywatelskiego”. Tym razem na 2019 rok. W ramach konsultacji zgłaszać można różne propozycje, które przyczynią się do poprawy warunków życia mieszkańców i funkcjonowania  Miasta. Wartość każdego pojedynczego zadania nie może być wyższa niż 30% całkowitej kwoty przeznaczonej na Budżet Obywatelski.

Oznacza to, że zgłaszane mogą być inicjatywy o kwocie nieprzekraczającej 153 000 zł. Przypominamy, że nie można zaproponować do realizacji tylko jednego elementu zadania np. wykonania dokumentacji projektowej.

Ważne jest także to, że dana inicjatywa musi być zadaniem własnym Miasta, mieścić się w jego granicach administracyjnych oraz musi być zlokalizowane na gruntach będących własnością Miasta Krasnystaw albo Skarbu Państwa (we władaniu Miasta Krasnystaw). Ponadto każde z zaproponowanych zadań musi być możliwe do zrealizowania, w tym zakończenia w roku budżetowym 2019.

Propozycje zadań należy zgłosić w terminie do 21 sierpnia br. na specjalnym formularzu, który znaleźć można TUTAJ oraz w sali nr 1 (parter) Urzędu Miasta Krasnystaw.

Wzorem lat ubiegłych weryfikacja zgłoszonych propozycji zostanie przeprowadzona przez Zespół Opiniujący wg kryteriów określonych w Zarządzeniu Burmistrza Krasnegostawu. Zespół w razie wątpliwości  może zwrócić się do osoby reprezentującej grupę zgłaszających o dokonanie niewielkich zmian w treści zadania lub złożenia wyjaśnień, jeżeli umożliwi to zakwalifikowanie zadania do głosowania. Lista zadań dopuszczonych do głosowania zostanie  opublikowana na stronie internetowej www.krasnystaw.pl.

W terminie od 24 września do 22 października 2018 r. odbędzie się głosowanie, w którym mogą wziąć udział mieszkańcy posiadający czynne prawo wyborcze. Aby zagłosować należy złożyć wypełnioną i podpisaną kartę do głosowania w sali nr 1 (parter) Urzędu Miasta Krasnystaw lub przesłać ją na adres Urzędu Miasta Krasnystaw, Plac 3 maja 29, 22-300 Krasnystaw z dopiskiem na  kopercie „ Budżet Obywatelski 2019 – GŁOSOWANIE”. Za datę złożenia zgłoszenia uważa się datę wpływu karty do Urzędu Miasta Krasnystaw.

Osoba która jest uprawniona do głosowania może oddać tylko jeden głos na 1 (jedno) zadanie. W przypadku oddania przez jedna osobę więcej niż jednego głosu, wszystkie głosy zostaną uznane za nieważne. Wzięcie udziału w głosowaniu wiąże się z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu weryfikacji prawomocności oddanych głosów.

Do realizacji zostaną przyjęte tylko te zadania, które uzyskają największą liczbę głosów. Wyniki głosowania zostaną opublikowane do 2 listopada 2018 r. na stronie internetowej www.krasnystaw.pl i podane do wiadomości w formie komunikatu prasowego.


Zarządzenie Nr 63/2018 Burmistrza Krasnegostawu z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie Miasta Krasnystaw konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok

Załącznik Nr 1 – Szczegółowe zasady i tryb przeprowadzania konsultacji w sprawie Budżetu obywatelskiego, jako części budżetu Miasta Krasnystaw na 2019 rok

Załącznik Nr 2 – Formularz zgłaszania propozycji zadań

Załącznik Nr 3 – Harmonogram konsultacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok

Załącznik Nr 4 – Wzór karty do głosowania na zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok

Kalendarz

Galeria