BUDŻET OBYWATELSKI 2018

Już po raz czwarty serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych w sprawie „budżetu obywatelskiego” na 2018 rok. W ramach konsultacji zgłaszać można różne propozycje, które przyczynią się do poprawy warunków życia mieszkańców i funkcjonowania  Miasta. Po raz pierwszy nie ma specjalnych ograniczeń w zakresie wysokości środków przeznaczonych na działania o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym i sportowym. Wartość każdego pojedynczego zadania nie może być wyższa niż 35% całkowitej kwoty przeznaczonej na Budżet Obywatelski. Oznacza to, że zgłaszane mogą być inicjatywy o kwocie nieprzekraczającej 178 500 zł. Nie można jedynie zaproponować realizacji tylko jednego z elementu zadania np. wykonania dokumentacji projektowej.Ważne jest także to, że dana inicjatywa musi być zadaniem własnym Miasta, mieścić się w jego granicach administracyjnych oraz musi być zlokalizowane na gruntach będących własnością Miasta Krasnystaw albo Skarbu Państwa (we władaniu Miasta Krasnystaw). Ponadto każde z zaproponowanych zadań musi być możliwe do zrealizowania, w tym zakończenia w roku budżetowym 2018.

Propozycje zadań należy zgłosić w terminie do 14 sierpnia br. na specjalnym formularzu, który znaleźć można TUTAJ oraz w sali nr 1 (parter) Urzędu Miasta Krasnystaw.

Weryfikacja zgłoszonych propozycji zostanie przeprowadzona przez Zespół Opiniujący wg kryteriów określonych w Zarządzeniu Burmistrza Krasnegostawu. Zespół w razie wątpliwości  może zwrócić się do osoby reprezentującej grupę zgłaszających o dokonanie niewielkich zmian w treści zadania lub złożenia wyjaśnień, jeżeli umożliwi to zakwalifikowanie zadania do głosowania. Lista zadań dopuszczonych do głosowania zostanie  opublikowana na stronie internetowej www.krasnystaw.pl.

W terminie od 18 września do 20 października 2017 r. odbędzie się głosowanie, w którym mogą wziąć udział mieszkańcy posiadający czynne prawo wyborcze. Aby zagłosować należy złożyć wypełnioną i podpisaną kartę do głosowania w sali nr 1 (parter) Urzędu Miasta Krasnystaw lub przesłać ją na adres Urzędu Miasta Krasnystaw, Plac 3 maja 29, 22-300 Krasnystaw z dopiskiem na  kopercie „ Budżet Obywatelski 2018 – GŁOSOWANIE”. Za datę złożenia zgłoszenia uważa się datę wpływu karty do Urzędu Miasta Krasnystaw.

Osoba która jest uprawniona do głosowania może oddać tylko jeden głos na 1 (jedno) zadanie. W przypadku oddania przez jedna osobę więcej niż jednego głosu, wszystkie głosy zostaną uznane za nieważne. Wzięcie udziału w głosowaniu wiąże się z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu weryfikacji prawomocności oddanych głosów.

Do realizacji zostaną przyjęte tylko te zadania, które uzyskają największą liczbę głosów. Wyniki głosowania zostaną opublikowane na stronie internetowej www.krasnystaw.pl i podane do wiadomości w formie komunikatu prasowego.


Zarządzenie Nr 57/2017 Burmistrza Krasnegostawu z dnia19 kwietnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie Miasta Krasnystaw konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok

Załącznik Nr 1 – Szczegółowe zasady i tryb przeprowadzania konsultacji w sprawie Budżetu obywatelskiego, jako części budżetu Miasta Krasnystaw na 2018 rok

Załącznik Nr 2 – Formularz zgłaszania propozycji zadań

Załącznik Nr 3 – Harmonogram konsultacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok

Załącznik Nr 4 – Wzór karty do głosowania na zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok


Lista zadań

Karta do głosowania

Kalendarz

Galeria