Kierownictwo

Burmistrz Krasnegostawu - Hanna Małgorzata MAZURKIEWICZ

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.


Od 37 lat mieszkam w Krasnymstawie. Mam 60 lat, wykształcenie wyższe rolnicze oraz ukończone   studia podyplomowe na KUL „Zarządzanie projektami społecznymi”.  Moja rodzina pochodzi z okolic Puław. Wybraliśmy z mężem Krasnystaw jako swoje miejsce na ziemi, zachęceni akcją Chełm 80. Tej ziemi poświeciliśmy oboje całą naszą karierę zawodową.  Pracowałam w Fermentowni Tytoniu w Krasnymstawie a od 1981 roku w Lubelskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Końskowoli. Przeszłam w swojej firmie wszystkie szczeble – od doradcy w terenie do szefa jednej z placówek LODR.  
Przez wiele lat zajmowałam się aktywizacją społeczności lokalnych. Pracowałam na terenie trzech powiatów – chełmskiego, krasnostawskiego i włodawskiego. Szczególnie są mi bliskie problemy kobiet, bowiem współpracy z kobietami poświęciłam wiele lat swojej pracy. Jestem doświadczoną działaczką ruchu związkowego.
Moje hobby to projektowanie ogrodów, pływanie i robótki ręczne.Kompetencje:

Burmistrz organizuje pracę Urzędu i jest zwierzchnikiem służbowym pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych gminy.

Do wyłącznych kompetencji Burmistrza należy:

1) kierowanie bieżącymi sprawami Urzędu i reprezentowanie go na zewnątrz,

2) prowadzenie gospodarki finansowej Urzędu,

3) wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,

4) składanie jednoosobowo oświadczeń woli w sprawach związanych z prowadzeniem bieżącej działalności gminy w ramach upoważnień udzielonych przez Radę,

5) ogłaszanie uchwał Rady, w tym uchwały budżetowej i sprawozdania z wykonania budżetu oraz przedkładanie uchwał Wojewodzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej,

6) wykonywanie uchwał Rady i przedkładanie na sesjach Rady sprawozdań z ich wykonania,

7) realizacja interpelacji posłów i senatorów oraz interpelacji i wniosków radnych.

8) gospodarowanie mieniem gminy zgodnie z jego przeznaczeniem oraz składanie Radzie wniosków i propozycji w tym zakresie,

9) reprezentowanie gminy i jej organów w postępowaniu sądowym, administracyjnym, a także przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz innymi organami administracji rządowej,

10) koordynowanie działalności służb użyteczności publicznej,

11) podejmowanie i inicjowanie działań w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym, które nie są zastrzeżone na rzecz innych podmiotów,

12) uczestniczenie w pracach związków i porozumień międzygminnych oraz wykonywanie zadań wynikających z tych porozumień,

13) nadawanie regulaminu organizacyjnego Urzędu, zatwierdzanie regulaminu pracy Urzędu, instrukcji i regulaminów wewnętrznych wydziałów oraz wydawanie zarządzeń, postanowień i poleceń służbowych,

14) wykonywanie innych zadań zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Burmistrza przepisami prawa i uchwałami Rady,

15) do kompetencji Burmistrza należy również bezpośredni nadzór nad sprawami z zakresu:

a) zagadnień obrony cywilnej,

b) ochrony informacji niejawnych i bezpieczeństwa informacji,

c) ochrony danych osobowych,

d) ewidencji ludności i urzędu stanu cywilnego,

e) obsługi prawnej,

f) analizy i kontroli,

g) Straży Miejskiej. 


Zastępca Burmistrza - Wojciech Kowalczyk

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.
Kompetencje - Do zadań zastępcy burmistrza należy:

1) wykonywanie zadań powierzonych przez Burmistrza,

2) określenie zadań merytorycznych nadzorowanych komórek organizacyjnych Urzędu;

3) sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad powierzonymi komórkami organizacyjnymi Urzędu oraz spółkami Miasta Krasnystaw:

   a) Wydziałem Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej,

   b) Wydziałem Mienia Komunalnego i Ochrony Środowiska,

   c) Międzygminnym Składowaniem Odpadów Komunalnych Kras-Eko Spółka z o.o. w Wincentowie,

   d) Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie

   e) Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Krasnymstawie.

4) wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, w zakresie upoważnień udzielonych przez Burmistrza;

5) składanie oświadczeń woli w imieniu Miasta Krasnystaw, w zakresie udzielonych pełnomocnictw;

6) przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków;

7) reprezentowanie Miasta Krasnystaw w czasie uroczystości i spotkań oficjalnych, w zakresie uzgodnionym z Burmistrzem;

8) udzielanie wywiadów i informacji dotyczących Miasta Krasnystaw, w zakresie ustalonym przez Burmistrza;

9) współdziałanie z Radą Miasta, Burmistrzem, Sekretarzem, Skarbnikiem oraz komórkami organizacyjnymi Urzędu nie podlegającymi nadzorowi Zastępcy Burmistrza.


Skarbnik Miasta - Patrycja Zdybel

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Kompetencje - Do zadań Skarbnika Miasta należy:

1)     opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych w zakresie gospodarki finansowej Miasta Krasnystaw;

2)     opracowywanie projektów budżetów Miasta Krasnystaw;

3)     prowadzenie księgowości budżetowej i gospodarki finansowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami;

4)     opracowywanie sprawozdań finansowych z wykonania budżetu Miasta Krasnystaw;

5)     analiza wykorzystania środków, będących w dyspozycji jednostek organizacyjnych;

6)     kontrasygnowanie oświadczeń woli mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych;

7)     opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta Krasnystaw i zarządzeń Burmistrza w sprawach dotyczących zobowiązań finansowych;

8)     nadzór nad gospodarowaniem środkami budżetowymi Miasta Krasnystaw, a w szczególności nad przestrzeganiem dyscypliny finansów publicznych;

9)     nadzór nad obiegiem dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie;

10) wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej w zakresie upoważnień udzielonych przez Burmistrza.Sekretarz -  Krzysztof Gałan

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.


Kompetencje:

 1. Zapewnienie właściwej organizacji prazy i polityki personalnej Urzędu,
 2. Zapewnienie sprawnego systemu komunikacji wewnętrznej oraz właściwego obiegu informacji w urzędzie
 3. Zapewnienie właściwych warunków techniczno – organizacyjnych funkcjonowania Urzędu,
 4. Nadzór nad prawidłowością przebiegu procesów tworzenia aktów prawnych w Urzędzie
 5. Wykonywanie uprawnień kierownika Urzędu i zwierzchnika służbowego wobec pracowników Urzędu i kierowników miejskich jednostek organizacyjnych, w zakresie udzielonych pełnomocnictw,
 6. Koordynowanie zadań w zakresie współpracy Burmistrza z Radą,
 7. Organizowanie systemu kontroli zarządczej oraz sprawowanie ogólnego nadzoru nad skutecznością wdrożenia i działania tego systemu, a także nad prawidłowością wykorzystania sygnałów pochodzących z prowadzonych działań kontrolnych,
 8. Wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, w zakresie upoważnień udzielonych przez Burmistrza
 9. Składanie oświadczeń woli w imieniu Miasta Krasnystaw, w zakresie udzielonych pełnomocnictw,
 10. Przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków,
 11. Reprezentowanie Miasta Krasnystaw w czasie uroczystości i spotkań oficjalnych, w zakresie uzgodnionym z Burmistrzem,
 12. Udzielanie wywiadów i informacji dotyczących Miasta Krasnystaw w zakresie ustalonym przez Burmistrza,
 13. Współdziałanie z Radą Miasta, Burmistrzem, Zastępcą Burmistrza, Skarbnikiem oraz komórkami organizacyjnymi Urzędu nie podlegającymi nadzorowi Sekretarza,
 14. Sprawowanie bezpośrednio nadzoru nad następującymi komórkami organizacyjnymi Urzędu i jednostkami organizacyjnymi Miasta:
  • Wydziałem Organizacyjnym i Spraw Społecznych;
  • Wydziałem Administracyjnym;
  • Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krasnymstawie;
  • Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Krasnymstawie;
  • Centrum Integracji Społecznej w Krasnymstawie;
  • Środowiskowym Domem Samopomocy;
  • Krasnostawskim Domem Kultury;
  • Miejską Biblioteką Publiczną;

Kalendarz

Galeria