Przejdź do treści

RODO

Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu

 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L. z 2016 r. Nr 119, s.1) informujemy, że:

 

 1. Administratorem danych osobowych w postaci wizerunku utrwalonego przy pomocy systemu monitoringu jest Burmistrz Krasnegostawu, Plac 3 Maja 29, 22-300 Krasnystaw, tel. 82 576-21-57, e-mail: burmistrzmiasta@krasnystaw.pl
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@krasnystaw.pl lub pisemnie na adres Administratora danych.
 3. Dane osobowe w postaci wizerunku utrwalonego przy pomocy systemu monitoringu przetwarzane są w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony mienia, na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994, z późn. zm.).
 4. Odbiorcami zapisów z monitoringu będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 5. Zapisy z monitoringu przechowywane będą przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej.
 6. Osoba, której dane dotyczą posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, na zasadach określonych w RODO, z uwzględnieniem praw i obowiązków Administratora Danych wynikających z przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, iż dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami RODO.
 8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych

 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L. z 2016 r. Nr 119, s.1) informujemy Panią/Pana o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych:

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Krasnegostawu z siedzibą przy Placu 3 Maja 29, 22-300 Krasnystaw, tel. 82 576-21-57, e-mail: burmistrzmiasta@krasnystaw.pl

 

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@krasnystaw.pl lub pisemnie na adres Administratora danych.

 

3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu:

 1. realizacji zadań wynikających z przepisów prawa - szeregu ustaw nakładających realizację obowiązków wobec mieszkańców. W celu wykonywania tych zadań administrator musi mieć dostęp do niektórych danych osobowych;
 2. realizacji zawartych umów;
 3. określonym w treści zgody udzielonej przez Panią/Pana.
 4. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 5. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane:
 • organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
 • innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Miastem Krasnystaw przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Burmistrz Krasnegostawu.
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, z wyłączeniem nagrań z monitoringu wizyjnego budynku – przez okres do 3 miesięcy, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.
 2. W związku z przetwarzaniem przez Administratora, Pani/Pana danych osobowych, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, przysługuje Pani/Panu:
 3. prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Administrator w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 4. prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
 5. prawo żądania do usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody; w pozostałych przypadkach, w których przetwarza się dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji;
 6. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO w przypadku gdy:
 7. osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
 8. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
 9. Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 10. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;
 11. prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO, w przypadku gdy spełnione są jednocześnie warunki: przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
 12. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 RODO, wyłącznie w sytuacji, w której podstawą przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi bądź niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.
 13. Przetwarzanie Pani/Pana danych może odbywać się w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.
 14. Pani/Pana dane nie trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 15. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. W pozostałych przypadkach podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny.
 16. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), ma Pani/Pan prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 17. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Administrator UMK wt., 18/06/2019 - 13:12 Drukuj 20
facebook