AKTUALNOŚCI

NIERUCHOMOŚCI  JEDNORODZINNE NIERUCHOMOŚCI WIELORODZINNE INFORMACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

 

 

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta Krasnystaw w 2016 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta Krasnystaw za 2015 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta Krasnystaw za 2014 r.

 

Uchwała Nr XXII/77/2015 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 19 listopada 2015 roku w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Krasnystaw

 

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. (Dz.U. 1996 nr 132 poz. 622) o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

 


 

ZMIANA TERMINU UISZCZANIA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI !

Z dniem 1 stycznia 2014 r. nastąpiła zmiana terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Miasta Krasnystaw

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się kwartalnie, bez wezwania na rachunek bankowy Urzędu Miasta Krasnystaw nr 45 8200 0008 2001 0000 0417 0001, w następujących terminach:

1)  za styczeń, luty, marzec do 31 marca;
2)    za kwiecień, maj, czerwiec do 30 czerwca;
3)    za lipiec, sierpień, wrzesień do 30 września;
4)    za październik, listopad, grudzień do 31 grudnia.

Dopuszcza się możliwość uiszczania opłaty miesięcznie za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przy czym okresem rozliczeniowym jest termin wyżej wskazany.

UWAGA! Mieszkańcy wspólnoty mieszkaniowej / spółdzielni mieszkaniowej dokonują wpłaty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rachunek bankowy wspólnoty / spółdzielni.

UCHWAŁA NR XII/80/2015 RADY MIASTA KRASNYSTAW z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


POMOC FINANSOWA W POSTACI DOPŁATY DO OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA RODZIN WIELODZIETNYCH ZAMIESZKUJĄCYCH
NA TERENIE MIASTA KRASNYSTAW.

                                                  
Od dnia 27 października 2015 r. istnieje możliwość uzyskania pomocy finansowej dla rodzin wielodzietnych posiadających lokalne karty 3+.
Pomoc przysługuje na trzecie i każde kolejne dziecko w rodzinie w przypadku gdy osoby wchodzące w skład rodziny wielodzietnej ujęte zostały w deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz odpady
są zbierane i odbierane w sposób selektywny.
Pomoc finansową przyznaje się od pierwszego dnia miesiąca, w którym wpływa kompletny wniosek do dnia 31 grudnia danego roku, nie dłużej jednak niż na okres uprawniający do jej przyznania.Uchwała Nr X/61/2015 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 8 września 2015 r. w sprawie samorządowego programu wsparcia rodzin wielodzietnych.


Załącznik - Wniosek o przyznanie pomocy finansowej

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w Urzędzie Miasta Krasnystaw, Plac 3 Maja 29 w terminie 14 dni od dnia:
- zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca,
- zaistnienia zmiany danych określonych w poprzednio złożonej deklaracji.
 

Uchwała Nr XII/79/2015 z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Deklaracja - druk do pobrania

Z dniem 1 stycznia 2014 r. istnieje możliwość składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pośrednictwem platformy ePUAP. 

UWAGA!

Zarząd/ca wspólnoty mieszkaniowej w imieniu wszystkich mieszkańców będzie składał jedną wspólną deklarację. W przypadku spółdzielni mieszkaniowej zarząd dla każdego budynku wielolokalowego składa odrębną deklaracje. 


STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

Zgodnie z podjętą uchwałą nr XII/76/2015 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty, na terenie naszego miasta zostały przyjęte następujące stawki opłat:

- 7,50 zł za osobę/miesiąc – w przypadku prowadzenia  selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie nieruchomości,

- 11,00 zł za osobę/miesiąc – w przypadku nie prowadzenia przez mieszkańców selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Uchwała Nr XII/76/2015 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki opłaty